Inscriere in invatamantul primar 2014-2015NOU!!! NOU!!!


                      

                      CALENDARUL ÎNSCRIERII  ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PRIMAR

                                                                   

                                                     pentru anul școlar 2014-2015                          


DATA LIMITĂ/PERIOADA

EVENIMENTUL

Pregătirea înscrierii în învățământul primar

17 februarie 2014
Afișarea circumscripțiilor școlare și a planului de școlarizare propus, respectiv numărul de clase pregătitoare alocate, la fiecare unitate de învățământ, inclusiv pe    site-ul acesteia, dacă există, și pe site-ul inspectoratului școlar.
Afișarea, la sediul fiecărei unități de învățământ și pe site-ul acesteia, dacă există, sau pe site-ul inspectoratului școlar, pentru unitățile de învățământ care nu au site propriu, a informațiilor care permit părinților să cunoască activitatea specifică clasei pregătitoare din cadrul unității, cum ar fi: posibilitatea organizării procesului de învățământ în cadrul unei grădinițe aflate în structura școlii sau în consorțiu cu școala, posibilitatea organizării programului Școala după școală, fotografii ale spațiului în care se desfășoară activitatea la clasa pregătitoare.
17 februarie 2014
Afișarea programului de evaluare a dezvoltării psihosomatice a copiilor solicitată de părinți, în conformitate cu prevederile din  Metodologia de înscriere a copiilor în învățământul primar pentru anul școlar 2014-2015, prevăzută în anexa nr. 2 la ordin.
Afișarea unităților/ instituțiilor în care se realizează evaluarea dezvoltării psihosomatice a copiilor  solicitată de părinți, în conformitate cu prevederile din  Metodologia de înscriere a copiilor în învățământul primar pentru anul școlar 2014-2015 prevăzută în anexa nr.2 la ordin.
17 februarie 2014
Anunțarea, prin afișare la sediul unității de învățământ, a criteriilor specifice de departajare elaborate de unitățile de învățământ, în urma consultării cadrelor didactice și a partenerilor sociali – sindicate, consiliu reprezentativ al părinților - avizate, din punctul de vedere al legalității, de către consilierul juridic și aprobate în consiliul de administrație al unității de învățământ.
Anunțarea, prin afișare la sediul unității de învățământ, a listei documentelor care să dovedească îndeplinirea criteriilor specifice de departajare.
19 – 28 februarie 2014
Organizarea, în fiecare unitate de învățământ în care se desfășoară activitate specifică clasei pregătitoare, a unei Zile a porților deschise”, zi în care părinții, copiii și alte persoane interesate pot vizita spațiile dedicate activităților claselor pregătitoare și pot purta discuții cu personalul unității de învățământ implicat în această activitate.
 17 – 28 februarie 2014
Organizarea, în unitățile de învățământ preșcolar, a întâlnirilor pentru informarea și consilierea părinților copiilor din grădiniță care vor fi cuprinși, în anul școlar 2014 – 2015, în învățământul primar.
18 februarie – 12 martie 2014

Realizarea evaluării nivelului de dezvoltare psihosomatică a copiilor pentru care Metodologia de înscriere a copiilor în învățământul primar pentru anul școlar 2014-2015, prevăzută în anexa nr. 2 la ordin, prevede această evaluare.
18 februarie – 13 martie 2014

Comunicarea rezultatului evaluării dezvoltării psihosomatice a copilului, în scris, părintelui care a solicitat evaluarea.
13 martie 2014
Transmiterea de către centrele județene de resurse și asistență educațională/Centrul Municipiului București de Resurse și Asistență Educațională a procesului-verbal în care este înscris rezultatul dezvoltării psihosomatice a copiilor din județ/municipiul București, comisiei județene/a municipiului București de înscriere a copiilor în învățământul primar (comisia județeană/a municipiului București).
Completarea și validarea cererilor-tip de înscriere în clasa pregătitoare
17 februarie 2014
Afișarea, la sediul unității de învățământ și al inspectoratului școlar și pe site-ul acestora, a programului de completare a cererilor tip de înscriere în învățământul primar.
24 februarie – 14 martie  2014
Completarea de către părinți, online sau la unitatea de învățământ la care solicită înscrierea copiilor, a cererilor-tip de înscriere. Validarea cererilor-tip de înscriere la unitatea de învățământ la care solicită înscrierea copiilor, zilnic, în intervalul orar 8,00-20,00 (luni-vineri), respectiv 8,00-13,00 (sâmbăta).
Depunerea și validarea cererilor-tip de înscriere de către părinții care solicită înscrierea copiilor la școala specială.
Prima etapă de înscriere în clasa pregătitoare
17 martie 2014
Procesarea,  de către comisia națională de înscriere a copiilor în învățământul primar (Comisia națională), a cererilor-tip de înscriere, cu ajutorul aplicației informatice și repartizarea la școala de circumscripție a copiilor ai căror părinți au solicitat acest lucru în cererea-tip de înscriere.
18 - 20 martie 2014
Procesarea, la nivelul unităților de învățământ, pe baza informațiilor din cererile-tip de înscriere și din documentele depuse de părinți, a cererilor părinților care solicită înscrierea la o altă unitate de învățământ decât școala de circumscripție, pe locurile rămase libere. Admiterea sau respingerea cererilor acestora, la nivelul comisiei de înscriere din unitățile de învățământ, prin aplicarea criteriilor generale și specifice de departajare și validarea de către consiliul de administrație al unității de învățământ a listei candidaților admiși în această fază.
Marcarea, în aplicația informatică, a cererilor – tip de înscriere pentru candidații admiși în această fază.
21 martie 2014
Procesarea  de către Comisia națională a cererilor-tip de înscriere, cu ajutorul aplicației informatice și repartizarea la școala de circumscripție a copiilor ai căror părinți au solicitat înscrierea la o altă școală decât școala de circumscripție, dar nu au fost admiși din lipsă de locuri și care au exprimat în această fază opțiunea pentru înscrierea în școala de circumscripție.
21 – 22 martie 2014
Afișarea în unitățile de învățământ și pe site-ul inspectoratului școlar și al unităților de învățământ a candidaților înmatriculați, a numărului de locuri rămase libere și a listei copiilor neînscriși după prima etapă.
A doua etapă de înscriere în clasa pregătitoare
24 martie 2014
Comunicarea, prin afișare la unitățile de învățământ și pe site-ul inspectoratului, a procedurii specifice de repartizare a copiilor pe locurile disponibile, elaborată de inspectoratul școlar.
Informarea Ministerului Educației Naționale de către comisia județeană/a municipiului București, cu privire la procedura specifică de repartizare a copiilor pe locurile disponibile, în etapa a doua.
25 martie – 4 aprilie 2014
Depunerea cererii-tip de înscriere la secretariatul unității de învățământ aflate pe prima poziție dintre cele trei opțiuni exprimate pentru etapa a doua, de către părinții copiilor care nu au fost cuprinși în nicio unitate de învățământ în etapa anterioară sau care nu au participat la prima etapă.
Validarea cererilor-tip de înscriere la unitatea de învățământ aflată pe prima poziție în opțiunile privind înscrierea copiilor.
7 – 10 aprilie 2014
Procesarea, la nivelul unităților de învățământ, a cererilor-tip de înscriere depuse de părinți, aplicând procedura specifică elaborată de inspectoratul școlar, pe baza criteriilor generale  și a celor specifice de departajare, în limita locurilor disponibile.
Completarea, în aplicația informatică, a datelor din cererile – tip de înscriere pentru candidații admiși în această etapă.
11 aprilie 2014
Afișarea la fiecare unitate de învățământ a listelor finale ale copiilor înscriși în clasa pregătitoare.
14 – 18 aprilie 2014
Centralizarea și soluționarea de către inspectoratul școlar a  cererilor părinților copiilor care nu au fost încă înscriși la vreo unitate de învățământ.
Soluționarea de către inspectoratul școlar a oricărei alte situații referitoare la înscrierea în învățământul primar, având în vedere, cu prioritate, interesul educațional al copilului.
Calendarul înscrierii în clasa I a copiilor de 7 ani care nu au fost înscriși în învățământul primar în anul școlar 2013-2014 și  ai căror părinți solicită înscrierea direct în clasa I
24 februarie – 14 martie  2014
Depunerea solicitărilor de înscriere de către părinții care solicită înscrierea copilului la școala de circumscripție, la sediul unității de învățământ respective.
17 – 21 martie 2014
Soluționarea de către unitățile de învățământ și, după caz, cu acordul inspectoratelor școlare județene/Inspectoratului Școlar al Municipiului București pentru suplimentarea numărului de locuri/clase, a cererilor de înscriere depuse de către părinții care solicită înscrierea copiilor la școala de circumscripție, prin aplicarea prevederilor Metodologiei de înscriere a copiilor în învățământul primar pentru anul școlar 2014-2015, prevăzută în anexa nr. 2 la ordin.
25 martie – 4 aprilie 2014
Depunerea solicitărilor de înscriere, de către părinții care solicită înscrierea în altă școală decât școala de circumscripție, la unitatea de învățământ la care solicită înscrierea.
7 – 10 aprilie 2014
Soluționarea de către unitățile de învățământ, respectiv comisiile județene/a municipiului București a cererilor de înscriere depuse de părinții care solicită înscrierea în altă școală decât școala de circumscripție, prin aplicarea prevederilor Metodologiei de înscriere a copiilor în învățământul primar pentru anul școlar 2014-2015, prevăzută în anexa nr. 2 la ordin, a procedurii specifice elaborate de către comisiile județene/a municipiului București.
11 aprilie 2014
Afișarea la fiecare unitate de învățământ a listelor finale ale copiilor înscriși în clasa I.


                                 


                                      METODOLOGIE DE ÎNSCRIERE A COPIILOR

ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PRIMAR
pentru anul școlar 2014-2015
                                                 
Cap. I Dispoziții generale

Art. 1. - În conformitate cu prevederile Legii educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, învățământul primar cuprinde clasa pregătitoare și clasele I-IV.
Art. 2. - (1) Conform legii, învățământul primar este învățământ obligatoriu.
(2) Numărul de locuri care se alocă, prin cifra de școlarizare, pentru clasa pregătitoare, în învățământul de stat, este mai mare sau egal cu numărul copiilor care au împlinit vârsta pentru a începe învățământul primar, asigurând astfel fiecărui copil un loc.
(3) Inspectoratele școlare vor soluționa orice situație legată de înscrierea la clasa pregătitoare în interesul educațional al elevului și în limitele legii.
Art. 3. - (1) Înscrierea copiilor în învățământul primar pentru anul școlar 2014-2015 se face în conformitate cu prevederile prezentei metodologii.
(2) În sensul prezentei metodologii, prin părinți se înțelege inclusiv tutori legal instituiți sau reprezentanți legali.
(3) În sensul prezentei metodologii, prin domiciliu se înțelege inclusiv reședință.
Art. 4. - (1) Fiecare locuință este arondată unei unități de învățământ aflată în proximitatea sa, numită în continuare școala de circumscripție. Totalitatea străzilor arondate unității de învățământ formează circumscripția școlară a unității de învățământ respective.
(2) În vederea înscrierii în clasa pregătitoare a tuturor copiilor care au vârsta corespunzătoare, inspectoratele școlare județene (ISJ) și Inspectoratul Școlar al Municipiului București (ISMB) iau în considerare propunerile conducerilor unităților de învățământ referitoare la numărul de clase pregătitoare rezultate în urma recensământului copiilor realizat, pentru fiecare circumscripție școlară, în colaborare cu autoritățile administrației publice locale.
(3) Numărul de clase pregătitoare cuprins în planul de școlarizare alocat de ISJ/ISMB fiecărei unități de învățământ ține cont de capacitatea de cuprindere a acesteia, determinată de numărul sălilor de clasă în care poate fi organizat, în mod corespunzător, procesul de învățământ la clasa pregătitoare, dar și la celelalte clase ale școlii, și de obligativitatea cuprinderii în școală a tuturor copiilor din circumscripția școlară. La alocarea numărului de clase pregătitoare se ține cont de numărul copiilor care au împlinit vârsta pentru a începe învățământul primar, de arondarea străzilor la unitățile de învățământ sau de cea mai bună oportunitate educațională identificată.
(4) În situația în care capacitatea unei unități de învățământ nu permite cuprinderea în clasa pregătitoare  a tuturor copiilor din circumscripția școlară stabilită în anul școlar anterior, precum și în alte situații justificate, ISJ și ISMB pot decide reconfigurarea circumscripțiilor școlare astfel încât să asigure optimizarea procesului de cuprindere a copiilor în clasa pregătitoare.
(5) Circumscripțiile școlare, planul de școlarizare, respectiv numărul de clase pregătitoare alocate, sunt afișate la fiecare unitate de învățământ, inclusiv pe site-ul acesteia, dacă există, și pe site-ul inspectoratului școlar, conform Calendarului înscrierii în învățământul primar pentru anul școlar 2014-2015, prevăzut în anexa nr. 1 la ordin (calendarul înscrierii), pentru informarea părinților și a publicului interesat.
(6) Pentru informarea părinților și a publicului interesat și pentru a permite părinților luarea unor decizii în cunoștință de cauză privitoare la opțiunea pentru o unitate de învățământ sau alta, fiecare unitate de învățământ va pune la dispoziție și informații referitoare la locul de desfășurare a activității corespunzătoare clasei pregătitoare (în spațiul școlii sau al unei grădinițe), la posibilitatea organizării programului „Școala după școală”, la organizarea și dotarea spațiului școlar etc.


Cap. II Condiții de înscriere în învățământul primar

Art. 5. - (1) Părinții, ai căror copii împlinesc vârsta de 6 ani până la data de 31 august 2014 inclusiv, au obligația de a înscrie copiii în învățământul primar în clasa pregătitoare, în conformitate cu prevederile legii și ale prezentei metodologii.
(2) Prin excepție de la prevederile alin. (1), pentru anul școlar 2014-2015, părinții, ai căror copii nu au fost înscriși în învățământul primar în anul școlar 2013-2014 și împlinesc vârsta de 7 ani până la data de 31 august 2014 inclusiv, pot înscrie, la cerere, copiii în învățământul primar, în clasa I, în conformitate cu prevederile prezentei metodologii.
(3) Inspectoratele școlare și unitățile de învățământ au obligația de a asigura permanent informarea și consilierea părinților referitor la prevederile legii și ale prezentei metodologii în ceea ce privește înscrierea copiilor în învățământul primar. Persoanele care răspund la întrebările/solicitările părinților au obligația de a cunoaște aceste prevederi, precum și opțiunile pe care le au părinții privind alegerea nivelului de clasă sau a unității de învățământ în care își pot înscrie copiii și trebuie să poată oferi detalii referitoare la conținutul activităților educaționale care se desfășoară în clasa pregătitoare, la abordarea didactică, la organizarea programului școlar etc. Consilierea se face având în vedere, cu prioritate, interesul educațional al copilului.
Art. 6. - (1) Părinții ai căror copii împlinesc vârsta de 6 ani în perioada 1 septembrie – 31 decembrie 2014 inclusiv pot să-și înscrie copiii în învățământul primar în clasa pregătitoare, dacă dezvoltarea lor psihosomatică este corespunzătoare.
(2) Înscrierea copiilor menționați la alin. (1) în clasa pregătitoare se face la solicitarea scrisă a părinților, dacă evaluarea dezvoltării psihosomatice a acestora, făcută de specialiști, atestă pregătirea copiilor pentru parcurgerea cu succes a clasei pregătitoare.
(3) Părinții copiilor care împlinesc vârsta de 6 ani în perioada 1 septembrie – 31 decembrie 2014 inclusiv, care nu optează pentru înscrierea copiilor lor în clasa pregătitoare în anul școlar 2014-2015, sau ai celor pentru care evaluarea menționată la alin. (2) arată că dezvoltarea psihosomatică nu poate asigura parcurgerea cu succes a clasei pregătitoare își vor înscrie copiii la grădiniță, în grupa mare.
(4) În cazul în care există solicitări de înscriere în clasa pregătitoare a copiilor care împlinesc 6 ani după data de 31 decembrie 2014, inspectoratele școlare/unitățile de învățământ vor consilia părinții privind nevoia de a lua decizii în interesul educațional al elevului și îi vor informa că solicitarea nu poate fi soluționată decât în situația în care evaluarea dezvoltării psihosomatice atestă pregătirea copilului pentru parcurgerea cu succes a clasei pregătitoare. În cazul în care rezultatul evaluării arată că dezvoltarea psihosomatică nu poate asigura parcurgerea cu succes a clasei pregătitoare, copiii vor fi înscriși în grupa mare din învățământul preșcolar. Rezultatul evaluării nu poate fi contestat.
Art. 7. - (1) Evaluarea dezvoltării psihosomatice a copiilor, menționată la art. 6 alin. (2), se efectuează sub coordonarea Centrului județean de resurse și asistență educațională/Centrului Municipiului București de Resurse și Asistență Educațională (CJRAE/CMBRAE), în perioada prevăzută de calendarul înscrierii în clasa pregătitoare.
(2) În evaluarea dezvoltării psihosomatice a copiilor va fi implicat personalul de specialitate al CJRAE/CMBRAE, personal de specialitate din alte instituții/unități, precum și medici școlari sau medici de familie, acolo unde este necesar.
(3) Comisia județeană/a municipiului București de înscriere a copiilor în învățământul primar, denumită în continuare comisia județeană/a municipiului București, poate decide organizarea evaluării dezvoltării psihosomatice a copiilor atât la sediul CJRAE/CMBRAE, cât și în diferite zone ale județului/municipiului București, cu prioritate în grădinițe, pentru a facilita accesul părinților și al copiilor la această evaluare.
(4) Părinții copiilor menționați la art. 6 alin. (1) și (4) vor depune la CJRAE/CMBRAE o cerere tip în care solicită evaluarea dezvoltării psihosomatice a copilului. În situația în care comisia județeană/a municipiului București decide organizarea evaluării dezvoltării psihosomatice a copiilor și în alte zone ale județului/municipiului București, conform alin. (3), depunerea cererilor se poate face și la sediul unităților/instituțiilor în care se va realiza evaluarea.
(5) Perioada de desfășurare a evaluării dezvoltării psihosomatice, precum și adresele unităților/instituțiilor la care se desfășoară evaluarea sunt stabilite de comisia județeană/a municipiului București și sunt afișate la toate unitățile de învățământ și pe site-ul ISJ/ISMB. Activitatea de evaluare a dezvoltării psihosomatice va fi planificată în intervalul orar 10,00-18,00, astfel încât programul de desfășurare să sprijine accesul părinților la serviciile de evaluare.
(6) La încheierea evaluării dezvoltării psihosomatice a fiecărui copil, rezultatul evaluării este comunicat, în scris, părintelui care a solicitat evaluarea. Rezultatul evaluării nu poate fi contestat.
(7) Rezultatul evaluărilor dezvoltării psihosomatice a copiilor din județ/municipiul București este înscris într-un proces-verbal, semnat de specialiștii care au efectuat evaluarea. CJRAE/CMBRAE transmite procesul-verbal comisiei județene/a municipiului București, care asigură păstrarea sa la dosarul comisiei.
Art. 8. - În clasa pregătitoare din învățământul special sunt înscriși copii cu cerințe educaționale speciale, care împlinesc vârsta de 8 ani până la data începerii anului școlar. La solicitarea scrisă a părinților, pot fi înscriși în clasa pregătitoare și copii cu cerințe educaționale speciale cu vârste cuprinse între 6 și 8 ani la data începerii anului școlar.


Cap. III Alegerea unității de învățământ la care va fi înscris copilul

Art. 9. - (1) Toți copiii ai căror părinți solicită înscrierea în clasa pregătitoare la școala de circumscripție vor fi înmatriculați la unitatea de învățământ solicitată.
(2) Pe locurile libere, se înscriu și, ulterior, se înmatriculează copiii care provin din alte circumscripții școlare, inclusiv din alte localități, în conformitate cu solicitările părinților și cu prevederile prezentei metodologii.
(3) În sensul prezentei metodologii, numărul locurilor libere la clasa pregătitoare este stabilit ca diferență între numărul de locuri alocate pentru clasa pregătitoare și numărul de copii din circumscripție care trebuie înscriși la acel nivel de clasă. De exemplu, dacă în circumscripția școlară a unei unități de învățământ există 40 de copii care trebuie înscriși la clasa pregătitoare, iar școala a primit prin planul de școlarizare 50 de locuri la clasa pregătitoare, numărul de locuri libere este de 10 (50-40).
Art. 10. - (1) În situația în care într-o unitate de învățământ numărul cererilor de înscriere primite de la părinți al căror domiciliu se află în afara circumscripției școlare este mai mare decât numărul de locuri libere definit conform art. 9, vor fi aplicate criterii de departajare generale și specifice, stabilite în conformitate cu prevederile prezentei metodologii.
(2) Criteriile generale de departajare care se aplică în situația prevăzută la alin. (1) sunt următoarele:
a) existența unui certificat medical de încadrare în grad de handicap a copilului;
b) existența unui document care dovedește că este orfan de ambii părinți. Situația copilului care provine de la o casă de copii/un centru de plasament/plasament familial se asimilează situației copilului orfan de ambii părinți;
c) existența unui document care dovedește că este orfan de un singur părinte;
d) existența unui frate/a unei surori înmatriculat/înmatriculate în unitatea de învățământ respectivă.
(3) În cazul în care numărul cererilor de înscriere primite de la părinți din afara circumscripției școlare este mai mare decât numărul de locuri libere, repartizarea copiilor se face în ordinea descrescătoare a numărului de criterii generale de departajare cumulate de către fiecare copil: se repartizează la început copiii care îndeplinesc 3 dintre criteriile menționate la alin. (2), apoi copiii care îndeplinesc două dintre criterii și, în final, copiii care îndeplinesc doar unul dintre criteriile menționate la alin. (2). La stabilirea numărului maxim de criterii generale de departajare pe care le poate îndeplini un copil s-a ținut seama de faptul că un copil poate îndeplini cel mult 3 criterii generale, întrucât criteriul menționat la alin.(2), lit.b) nu poate fi îndeplinit simultan cu criteriul menționat la alin.(2), lit.c).
(4) În caz de egalitate pe ultimele locuri, pentru copiii care îndeplinesc același număr de criterii generale de departajare, ordinea de prioritate a criteriilor este cea menționată la alin. (2).
(5) Criteriile specifice de departajare sunt elaborate de fiecare unitate de învățământ și se aplică în situația prevăzută la alin. (1), după aplicarea criteriilor generale menționate la alin. (2). Pentru criteriile specifice stabilite, unitatea de învățământ va indica documentele doveditoare pe care părintele trebuie să le depună în momentul completării/validării cererii-tip de înscriere.
(6) Prin excepție de la prevederile alin. (5), referitoare la ordinea de aplicare a criteriilor generale, respectiv a criteriilor specifice de departajare, în cazul în care unitățile de învățământ cu predare în limba unei minorități naționale au stabilit printre criteriile specifice de departajare criteriul de cunoaștere a limbii de predare, acesta poate fi aplicat înaintea criteriilor generale de departajare.
(7) Criteriile specifice de departajare menționate la alin. (5) nu pot fi discriminatorii, în conformitate cu prevederile Ordonanței Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și trebuie să țină cont de faptul că toți copiii au drepturi egale de acces la educație, indiferent de condiția socială și materială, de sex, rasă, naționalitate, confesiune.
(8) Criteriile specifice menționate la alin. (5) nu pot include existența unor liste de preînscrieri, organizate în afara calendarului  înscrierii, sau orice alte proceduri care nu respectă spiritul și litera prezentei metodologii.
(9) În cazul în care la o unitate de învățământ, pe ultimul loc liber, este înmatriculat un copil din altă circumscripție școlară, fratele său geamăn/sora sa geamănă va fi admis/admisă la aceeași unitate de învățământ, peste numărul de locuri alocat.
Art. 11. - (1) Criteriile specifice de departajare menționate la art. 10 alin. (5) sunt elaborate în urma consultării cadrelor didactice și a partenerilor sociali – sindicate, consiliu reprezentativ al părinților. 
(2) Criteriile specifice de departajare menționate la art.10 alin. (5) sunt aprobate de consiliul de administrație al unității de învățământ, după acordarea avizului de legalitate de către consilierul juridic.
(3) Criteriile specifice de departajare aprobate se anunță public, la data menționată în calendarul înscrierii, prin afișare la sediul unității de învățământ.
(4) După această dată, modificarea criteriilor specifice de departajare ori adăugarea altor criterii sunt interzise.

           
Cap. IV Informarea publicului privind procedura de înscriere
Art. 12. - (1) Comisiile/Comisia județene/a municipiului București asigură instituirea și funcționarea unui telverde, la care părinții și alte persoane interesate pot obține, gratuit, informații referitoare la înscrierea copiilor în învățământul primar.
(2) Numărul telverde menționat la alin. (1) este 0 800 816 xyz, unde xyz este indicativul județului. De exemplu, pentru Arad indicativul este 257, pentru Brăila indicativul este 239, pentru București indicativul este 021.
(3) Comisiile județene și a municipiului București au obligația să asigure afișarea tuturor informațiilor referitoare la înscrierea în învățământul primar, inclusiv circumscripțiile școlare și planul de școlarizare, la fiecare unitate de învățământ din județ, precum și pe site-ul ISJ/ISMB.
(4) Toate unitățile de învățământ în care se va desfășura activitatea clasei pregătitoare în anul școlar 2014-2015, vor organiza o „Zi a porților deschise”, în perioada prevăzută de calendarul înscrierii, zi în care părinții, copiii și alte persoane interesate pot vizita spațiile dedicate activităților claselor pregătitoare și pot purta discuții cu personalul unității de învățământ implicat în această activitate. Pentru a facilita comunicarea dintre părinți și personalul didactic și  informarea familiilor privind oferta educațională, la această activitate vor participa directorul/directorul adjunct al unității de învățământ, cadre didactice care predau la clasa pregătitoare, reprezentanți ai părinților elevilor care frecventează clasa pregătitoare în anul școlar 2013 – 2014, precum și alte persoane desemnate de conducerea unității de învățământ.
(5) Inspectoratele școlare județene și inspectoratul școlar al municipiului București vor posta pe site-ul instituției, pe prima pagină, la rubrica „Înscrierea în învățământul primar 2014”, următoarele date:
a) informații cu privire la circumscripțiile școlare, pentru fiecare unitate de învățământ: denumirea și adresa unității de învățământ, străzile/adresele arondate unității de învățământ, numărul de clase pregătitoare alocate, adresa site-ului unității de învățământ (pentru unitățile care au site), în format standard;
b) informații cu privire la telverde instituit la nivelul inspectoratului școlar: numărul de telefon telverde, data de la care acesta va fi funcțional, programul de funcționare etc.;
c) Metodologia de înscriere a copiilor în învățământul primar pentru anul școlar 2014-2015 și calendarul înscrierii. 
(6) Comisiile/Comisia județene/a municipiului București coordonează organizarea ședințelor de informare și consiliere a părinților copiilor înscriși la grădiniță și care urmează să înceapă învățământul primar în anul școlar 2014 -2015.
(7) Toate unitățile de învățământ au obligația de a oferi informații referitoare la procedura de înscriere a copiilor în învățământul primar. Părinții se pot adresa celei mai apropiate unități de învățământ, care îi va îndruma în privința pașilor pe care trebuie să îi parcurgă, în conformitate cu prevederile prezentei metodologii.
(8) Fiecare unitate de învățământ va încărca pe site-ul propriu, pe lângă denumirea și adresa unității de învățământ, străzile/adresele arondate unității de învățământ, numărul de clase pregătitoare alocate și alte informații care să permită părinților să cunoască activitatea specifică clasei pregătitoare din cadrul unității, cum ar fi: posibilitatea organizării procesului de învățământ în cadrul unei grădinițe aflate în structura școlii sau în consorțiu cu școala, posibilitatea organizării programului „Școala după școală”, fotografii ale spațiului în care se desfășoară activitatea la clasa pregătitoare. Pentru asigurarea protecției datelor personale, în fotografiile care vor fi postate pe site nu trebuie să apară persoane (copii sau cadre didactice).
(9) În situația în care unitățile de învățământ nu au site propriu, informațiile menționate la alin. (8) vor fi încărcate pe site-ul inspectoratului școlar.
(10) Comisiile județene și comisia municipiului București iau toate măsurile pentru comunicarea, către mijloacele de comunicare în masă, a informațiilor legate de înscrierea în învățământul primar, inclusiv posibilitatea de informare la telverde și  numărul acestuia. 


Cap. V Procedura de înscriere în clasa pregătitoare

Art. 13. - (1) Cererea-tip de înscriere în clasa pregătitoare se poate completa online sau la secretariatul unității de învățământ  la care părintele dorește înscrierea copilului.
(2) Completarea cererii-tip de înscriere se face în perioada prevăzută de calendarul înscrierii, prin introducerea în aplicația informatică a datelor furnizate de părinte.
(3) Validarea cererii-tip de înscriere este obligatorie și se face la unitatea de învățământ la care părintele dorește înscrierea, în prezența părintelui și a cel puțin unui membru din comisia de înscriere, conform programării realizate de către unitatea de învățământ, zilnic, în intervalul orar 8,00-20,00 (luni-vineri), respectiv 8,00-13,00 (sâmbăta).
(4) Validarea cererii-tip de înscriere constă în compararea datelor introduse în aplicația informatică cu documentele depuse de către părinte, tipărirea, verificarea și semnarea de către părinte a fișei tipărite.
(5) În perioada prevăzută de calendarul înscrierii, conducerile unităților de învățământ vor asigura prezența unui număr suficient de persoane din comisia de înscriere și vor stabili programul de lucru al comisiei în ture, atât în program de dimineață, cât și de după amiază, în intervalul orar 8,00-20,00 (luni-vineri), respectiv 8,00-13,00 (sâmbăta), pentru a sprijini participarea părinților la procedurile de completare/validare a cererilor-tip de înscriere.
(6) Conducerile unităților de învățământ și inspectoratele școlare se vor asigura că programul de completare/validare a cererilor-tip de înscriere în învățământul primar este adaptat solicitărilor părinților, permite procesarea tuturor solicitărilor și asigură fluența procedurilor, evitând aglomerația.
(7) În vederea asigurării fluenței procedurilor și a evitării aglomerației, unitățile de învățământ vor asigura inclusiv posibilitatea de programare telefonică a părinților pentru completarea și/sau validarea cererilor-tip de înscriere. Numărul de telefon la care părinții pot apela este afișat la avizierul unității de învățământ, pe site-ul acesteia, dacă există, și pe site-ul inspectoratului școlar.
(8) Unitățile de învățământ vor informa părinții că ordinea în care se programează telefonic pentru completarea și/sau validarea cererilor-tip de înscriere sau în care se prezintă pentru completarea și/sau validarea cererilor-tip de înscriere nu presupune crearea unei liste de preînscriere și /sau acordarea unei priorități la înscriere. Informația va fi afișată la secretariatul unității de învățământ, la avizierul acesteia și pe site-ul școlii, dacă acesta există, și va fi comunicată direct părinților la momentul programării telefonice sau al prezentării pentru completarea/validarea cererii-tip de înscriere.
            Art. 14.  - (1) În situația în care cererea-tip de înscriere se completează la sediul unității de învățământ la care se dorește înmatricularea copilului, completarea datelor în aplicația informatică se face în prezența părintelui, de către un membru al comisiei de înscriere din școală. În acest caz, imediat după completarea cererii-tip de înscriere, se realizează validarea acesteia. Comisiile de înscriere din fiecare unitate de învățământ vor asigura imprimarea unui număr de cereri-tip de înscriere, care să fie completate de mână de părinți, în situația în care completarea cererilor-tip de înscriere nu se poate face direct în aplicația informatică, din motive obiective, cum ar fi întreruperea alimentării cu energie electrică, imposibilitatea temporară a conectării la internet etc. În aceste cazuri, comisiile vor informa părinții care se prezintă pentru înscriere despre situația apărută și vor solicita acestora să completeze manual cererea-tip de înscriere și să o semneze. Părinții vor fi informați că, după remedierea situației speciale, vor fi invitați din nou la unitatea de învățământ pentru a verifica datele introduse în aplicația informatică, pe baza cererii scrise depuse anterior, prin semnarea exemplarului de cerere-tip tipărit din calculator.
(2) Părintele depune, în momentul completării cererii – tip  de înscriere la unitatea de învățământ, sau, după caz, în momentul validării acesteia, o fotocopie a actului de identitate propriu și o fotocopie a certificatului de naștere al copilului. Copiile vor fi certificate conform cu originalul de către secretariatul unității de învățământ, pe baza documentelor originale.
(3) În cazul în care cererea-tip de înscriere este completată pentru un copil care împlinește vârsta de 6 ani în perioada 1 septembrie – 31 decembrie 2014 inclusiv, alături de documentele menționate la alin. (2) părintele depune și o copie a documentului prin care CJRAE/CMBRAE comunică rezultatul pozitiv al evaluării dezvoltării psihosomatice a copilului.
(4) În cazul în care solicită înscrierea la altă unitate de învățământ decât școala de circumscripție, pe lângă documentele menționate la alin. (2) și, după caz, la alin. (3), părinții depun și documente care dovedesc îndeplinirea criteriilor de departajare, stabilite în conformitate cu art. 10.
(5) În cazul în care solicită înscrierea la altă unitate de învățământ decât școala de circumscripție, părintele va menționa, prin bifarea acestei opțiuni în cererea-tip de înscriere, dacă este de acord cu înscrierea copilului la școala de circumscripție, în situația în care acesta nu va fi admis la școala solicitată, din lipsă de locuri libere. 
Art. 15. - (1) În momentul prezentării la unitatea de învățământ pentru completarea cererii-tip de înscriere, părinții vor fi informați că aplicația informatică  nu permite înscrierea copilului la mai multe unități de învățământ.
(2) În cazul în care aplicația informatică semnalează că pentru copilul respectiv a mai fost depusă o cerere de înscriere la altă unitate de învățământ, înscrisă în baza de date, întrucât a fost validată, dosarul de înscriere nu va mai fi acceptat și rămâne valabilă opțiunea deja asumată pentru altă unitate de învățământ.
(3) În momentul prezentării la unitatea de învățământ pentru completarea sau validarea cererii-tip de înscriere, părinții sunt informați cu privire la prevederile prezentei metodologii, la modalitatea de definire a numărului de locuri libere și la criteriile de departajare generale și specifice care vor fi utilizate în cazul în care numărul de opțiuni pentru respectiva unitate de învățământ este mai mare decât numărul de locuri libere. Unitățile de învățământ  pun la dispoziția părinților aceste informații și prin afișare.
(4) Pentru validarea cererii-tip de înscriere, un membru al comisiei de înscriere din unitatea de învățământ  tipărește fișa completată în aplicația informatică, în prezența părintelui.
(5) După tipărire, cererea-tip de înscriere este verificată și semnată de părinte.
(6) În cazul existenței unei erori în transcrierea datelor, părinții o semnalează pe loc, iar membrul comisiei de înscriere din unitatea de învățământ procedează la corectarea greșelii în baza de date computerizată și retipărește cererea-tip de înscriere corectată din calculator, în vederea semnării de către părinte.
Art. 16. - (1) După încheierea perioadei de completare și validare a cererilor-tip de înscriere, cuprinderea copiilor în clasa pregătitoare  se face în două etape succesive, după cum urmează:
a)      prima etapă, în care repartizarea copiilor se face pe baza informațiilor din cererile-tip de înscriere și din documentele depuse de părinți, folosind aplicația informatică și pe baza deciziilor consiliilor de administrație ale unităților de învățământ, luate în urma aplicării criteriilor de departajare pentru copiii din alte circumscripții școlare.
b)     a doua etapă, în care este asigurată înscrierea, pe locurile libere, a copiilor care nu au participat la prima etapă sau nu au fost distribuiți, din diferite motive.
(2) În situații excepționale, înainte de desfășurarea primei etape de înscriere, consiliile de administrație ale inspectoratelor școlare pot ajusta planul de școlarizare pentru a asigura accesul la educație al tuturor copiilor care trebuie să își facă debutul școlar în anul 2014-2015.
(3) ISJ/ISMB informează Direcția generală management, resurse umane și rețea școlară națională și Direcția generală educație și învățare pe tot parcursul vieții din Ministerul Educației Naționale (MEN) despre aceste situații și despre deciziile luate pentru soluționarea lor, până la data de 14 martie 2014, ora 23,00.


Cap. VI  Prima etapă de înscriere în clasa pregătitoare

Art. 17. - (1) În prima etapă, procesarea cererilor-tip de înscriere se desfășoară la  Comisia națională de înscriere a copiilor în învățământul primar, denumită în continuare Comisia națională, cu ajutorul aplicației informatice și la nivelul unităților de învățământ, pe baza informațiilor din cererile-tip de înscriere și din documentele depuse de părinți.
(2) Procesarea cererilor-tip de înscriere se face în ordine, respectând următoarele priorități:
a) în prima fază sunt admiși la școala de circumscripție copiii ai căror părinți au solicitat acest lucru în cererea-tip de înscriere. Repartizarea acestora conform solicitării din cererea-tip de înscriere se realizează cu ajutorul aplicației informatice;
b) în a doua fază se procesează cererile părinților care solicită înscrierea la o altă unitate de învățământ decât școala de circumscripție, pe locurile rămase libere. Admiterea sau respingerea cererilor acestora se realizează la nivelul comisiei de înscriere din unitățile de învățământ, prin aplicarea criteriilor generale și specifice de departajare, iar listele finale sunt validate de către consiliul de administrație al unității de învățământ;
c) în a treia fază sunt admiși la școala de circumscripție copiii ai căror părinți au solicitat înscrierea la o altă unitate de învățământ  decât școala de circumscripție, dar nu au fost înmatriculați, din lipsă de locuri. Repartizarea acestora se realizează cu ajutorul aplicației informatice, dacă în cererea-tip de înscriere a fost bifată opțiunea de înscriere la școala de circumscripție, în cazul neadmiterii la școala solicitată.
Art. 18. - (1) În prima fază, cu ajutorul aplicației informatice, toți copiii ai căror părinți au solicitat înscrierea la școala de circumscripție vor fi înmatriculați conform opțiunii.
(2) După încheierea primei faze, Comisia națională comunică comisiilor de înscriere din unitățile de învățământ locurile rămase libere, stabilite în conformitate cu prevederile art. 9 alin. (3).
Art. 19. - (1) În a doua fază de înscriere, în conformitate cu calendarul înscrierii și cu programul afișat, la fiecare unitate de învățământ la care au rămas locuri libere, comisia de înscriere din unitatea de învățământ analizează cererile-tip de înscriere și documentele depuse de părinții copiilor care au domiciliul în afara circumscripției școlare.
(2) În cazul în care numărul solicitărilor este mai mic sau egal decât numărul locurilor libere, comisia de înscriere validează înscrierea  copiilor respectivi în unitatea de învățământ, fără nicio restricție.
(3) În cazul în care numărul solicitărilor este mai mare decât numărul locurilor libere, comisia de înscriere aplică criteriile de departajare generale și apoi, dacă este necesar, pe cele specifice, în vederea stabilirii candidaților care vor fi admiși.
Art. 20. - (1) Până la data precizată în calendarul înscrierii, comisia de înscriere din fiecare unitate de învățământ la care au rămas locuri libere după prima fază procesează cererile părinților copiilor proveniți din alte circumscripții școlare și stabilește lista copiilor care vor fi înmatriculați la unitatea de învățământ, în clasa pregătitoare. Decizia se ia în funcție de numărul de locuri libere, de numărul de cereri și pe baza criteriilor de departajare.
(2) În conformitate cu prevederile art. 63 alin. (3) din Legea nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, la solicitarea unităților de învățământ, inspectoratele școlare pot aproba, în situații excepționale, depășirea efectivelor maxime stabilite de lege pentru clasele pregătitoare la care numărul solicitărilor de înscriere ale părinților proveniți din alte circumscripții școlare este mare.
(3) Aplicarea criteriilor și stabilirea listei copiilor declarați admiși în unitatea de învățământ respectivă, respectiv a listei cererilor respinse, din lipsă de locuri, se face în plenul comisiei și se consemnează într-un proces-verbal, care rămâne la dosarul comisiei.
(4) Rezultatele analizei și decizia comisiei de înscriere din unitatea de învățământ sunt transmise comisiei județene/a municipiului București și Comisiei naționale, până la data prevăzută de calendar.
Art. 21. - (1) În a treia fază a primei etape de înscriere, cu ajutorul aplicației informatice, se procesează cererile părinților care inițial au solicitat înscrierea la altă unitate de învățământ  decât școala de circumscripție, dar nu au fost admiși, din lipsă de locuri și au optat, în cererea-tip de înscriere, pentru întoarcerea la școala de circumscripție.
(2) Având în vedere că locurile copiilor menționați la alin. (1) au fost rezervate la școala de circumscripție până la această fază, toți copiii din circumscripția școlară ai căror părinți au optat în cererea-tip de înscriere pentru întoarcerea la școala de circumscripție, în cazul în care nu au fost admiși la școala solicitată inițial, vor fi înmatriculați la școala de circumscripție.
Art. 22. - (1) La încheierea primei etape de înscriere, aplicația informatică stabilește numărul de locuri disponibile de la fiecare unitate de învățământ. 
(2) La încheierea primei etape de înscriere se consideră locuri disponibile, pe lângă locurile rămase neocupate după a doua fază de repartizare, și locurile copiilor din circumscripția școlară respectivă care au fost înmatriculați la o altă școală, în faza a doua de înscriere, sau care nu s-au înscris în nicio unitate de învățământ în această etapă. De exemplu, dacă la unitatea de învățământ menționată la art. 9 alin. (3) au rămas neocupate după a doua fază de repartizare din cadrul primei etape de înscriere 5 din cele 10 locuri libere, iar din cei 40 de copii din circumscripția școlară care trebuia înscriși în clasa pregătitoare 36 au fost înscriși, 34 la unitatea respectivă și 2 la alte unități de învățământ, atunci la această unitate de învățământ există în total 11 locuri disponibile pentru a doua etapă de înscriere. Cele 11 locuri se compun din cele 5 locuri rămase libere, 4 locuri neocupate de copiii din circumscripție încă nedistribuiți și din cele 2 locuri lăsate neocupate de copiii din circumscripție care sunt înscriși la alte unități de învățământ.
Art. 23. - (1) Lista candidaților înmatriculați după prima etapă se afișează la fiecare unitate de învățământ și pe site-ul ISJ/ISMB, conform calendarului înscrierii.
(2) Locurile disponibile de la toate unitățile de învățământ din județ/municipiul București, stabilite în conformitate cu prevederile art. 22 alin. (2), vor fi afișate la fiecare unitate de învățământ care școlarizează clasa pregătitoare și pe site-ul ISJ/ISMB, pentru informarea părinților.
(3) Comisiile/Comisia județene/a municipiului București afișează situația completării locurilor la fiecare unitate de învățământ, numărul de locuri disponibile în sensul art. 22 și numărul copiilor neînscriși după prima etapă.
(4) Informațiile menționate la alin. (3) se afișează pe site-ul ISJ/ISMB, precum și la fiecare unitate de învățământ.

Cap. VII A doua etapă de înscriere în clasa pregătitoare
Art. 24. - (1) Părinții copiilor care nu au fost cuprinși într-o unitate de învățământ  în prima etapă de înscriere sau care nu au participat la aceasta etapă completează o nouă cerere-tip de înscriere în cea de-a doua etapă, pentru locurile disponibile.
(2) Cererile-tip de înscriere pot fi completate doar pentru unitățile de învățământ la care există locuri disponibile, afișate conform prevederilor art. 23. Unitățile de învățământ care nu mai au locuri disponibile nu pot primi cereri-tip de înscriere în învățământul primar în etapa a doua, iar opțiunile online pentru aceste unități de învățământ vor fi respinse de aplicația informatică.
(3) În cererea-tip de înscriere pentru etapa a doua, părinții vor completa, în ordinea descrescătoare a preferințelor, maximum trei opțiuni pentru unități de învățământ la care mai există locuri disponibile.
Art. 25. - (1) Părinții copiilor menționați la art. 24 depun cererea-tip de înscriere în învățământul primar online sau la secretariatul școlii aflate pe prima poziție din cele 3 opțiuni exprimate pentru etapa a doua. 
(2) Completarea cererii-tip de înscriere se face, în perioada prevăzută de calendarul înscrierii pentru etapa a doua, prin introducerea în aplicația informatică a datelor furnizate de părinte.
(3) Validarea cererii-tip de înscriere se face la unitatea de învățământ aflată pe prima poziție din cele 3 opțiuni exprimate pentru etapa a doua, în prezența părintelui și a cel puțin unui membru din comisia de înscriere, după procedura menționată în prezenta metodologie.
Art. 26. - (1) După încheierea perioadei  de completare și validare a cererilor-tip de înscriere depuse pentru a doua etapă de înscriere, unitățile de învățământ analizează și soluționează cererile părinților, aplicând o procedură specifică elaborată de inspectoratul școlar, pe baza criteriilor generale  și a celor specifice de departajare, în limita locurilor disponibile.
(2) Procedura specifică menționată la alin. (1) este comunicată prin afișare la unitățile de învățământ și pe site-ul inspectoratului, conform calendarului înscrierii.
(3) Comisia județeană/a municipiului București are obligația de a informa MEN cu privire la procedura menționată la alin. (1).
Art. 27. - La încheierea operațiilor menționate la art. 26, conform calendarului înscrierii, se afișează lista candidaților înmatriculați la fiecare unitate de învățământ.
Art. 28. - (1) În situația în care mai există copii care nu au fost încă înscriși la nicio unitate de învățământ, inspectoratul școlar centralizează și soluționează cererile părinților acestor copii.
(2) Comisia județeană/a municipiului București asigură cuprinderea în clasa pregătitoare a copiilor care nu au fost încă înscriși la nicio unitate de învățământ, în conformitate cu prevederile prezentei metodologii, în funcție de opțiunile părinților, de numărul de locuri disponibile și de criteriile de departajare anunțate conform prezentei metodologii.
(3) Pentru rezolvarea situațiilor menționate la alin. (1), comisia județeană/a municipiului București utilizează locurile disponibile, stabilite conform art. 22.
(4) Ocuparea locurilor disponibile se face în ordinea stabilită prin aplicarea criteriilor de departajare generale și specifice prevăzute în prezenta metodologie.
(5) În situații excepționale, comisia județeană/a municipiului București poate decide repartizarea copiilor în clase, cu depășirea numărului maxim de elevi prevăzut de lege, în conformitate cu prevederile art. 63 alin. (3) din Legea nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare.
(6) Comisia județeană/a municipiului București asigură informarea publicului interesat referitor la procedurile  ce trebuie aplicate și la calendarul depunerii și soluționării cererilor de înscriere ale părinților menționați la alin. (1).
            Art. 29. – Comisiile/Comisia județene/a municipiului București rezolvă, în a doua etapă de înscriere, orice altă situație referitoare la înscrierea în învățământul primar, având în vedere, cu prioritate, interesul educațional al copilului.


Cap. VIII Asigurarea dreptului la educație al tuturor copiilor care trebuie să își facă debutul școlar în anul 2014-2015

Art. 30. - (1) După încheierea celei de-a doua etape, comisiile/comisia județene/a municipiului București analizează rezultatele cuprinderii copiilor în clasa pregătitoare, le compară cu rezultatele recensământului și se asigură că toți copiii recenzați sunt înmatriculați la o unitate de învățământ. 
(2) Dacă analiza menționată la alin. (1) demonstrează că există copii recenzați neînscriși în nicio unitate de învățământ, ISJ/ISMB și unitățile de învățământ, împreună cu autoritățile administrației publice locale, fac demersurile legale pentru asigurarea dreptului la educație al copiilor care trebuie să își facă debutul școlar în anul școlar 2014-2015.
Art. 31. - (1) Copiii care trebuie să își facă debutul școlar în anul 2014-2015, dar care nu au fost înmatriculați sau nu au participat la etapele anterioare de înscriere vor fi distribuiți de comisia județeană/a municipiului București, cu respectarea interesului educațional al copilului, a prevederilor prezentei metodologii și ținând cont de solicitările părinților.
(2) Distribuirea acestora se face la școala de circumscripție sau la altă unitate de învățământ pentru care optează părintele, pe locurile disponibile.
(3) În cazul în care pentru o unitate de învățământ există mai multe cereri decât locuri libere, departajarea se face în funcție de criteriile menționate la art. 10, conform prevederilor prezentei metodologii.
(4) CJRAE/CMBRAE vor continua să asigure, la solicitarea părinților, serviciile de evaluare a dezvoltării psihosomatice a copiilor, inclusiv după încheierea perioadei de evaluare prevăzute în calendarul înscrierii.
            Art. 32. - Înscrierea copiilor în clasa pregătitoare, în unitățile cu predare în limba unei minorități naționale, se face în conformitate cu prevederile prezentei metodologii și cu calendarul aprobat.
Art. 33. - (1) La stabilirea planurilor de școlarizare, ISJ și ISMB vor lua toate măsurile pentru a asigura dreptul la educație în limba maternă al tuturor copiilor, alocând unităților de învățământ/secțiilor cu predare în limba respectivă un număr de clase suficient pentru a permite cuprinderea tuturor copiilor care doresc să studieze în limba maternă respectivă.
(2) Prevederile alin. (1) se aplică pentru asigurarea dreptului copiilor aparținând minorităților naționale de a studia în limba maternă, respectiv dreptul de a studia limba maternă, conform legii.
(3)  Prevederile alin. (1) se aplică, în egală măsură, pentru asigurarea dreptului copiilor de a studia în limba română, în zonele în care majoritatea unităților de învățământ sunt cu predare în altă limbă.
Art. 34. - (1) În localitățile în care majoritatea unităților de învățământ sunt cu predare în limba română și există unități de învățământ/secții cu predare în limba unei minorități naționale, comisiile județene și a municipiului București vor lua toate măsurile pentru a asigura accesul oricărui copil din localitate la studiul în limba maternă, prin stabilirea de circumscripții școlare specifice pentru copiii care au ca limbă maternă limba respectivă.
(2) Dacă în localitățile menționate la alin. (1) există un număr mic de unități de învățământ cu predare în limba unei minorități, atunci inspectoratele școlare respective pot decide să nu aloce circumscripții școlare pentru aceste unități de învățământ. În acest caz, părinții copiilor care au ca limbă maternă limba minorității respective pot solicita înscrierea la oricare dintre unitățile de învățământ cu predare în limba respectivă.
(3) Pentru unitățile de învățământ cu predare în limba unei minorități naționale din localitățile menționate la alin. (2), înscrierea copiilor aparținând minorității naționale respective se face în prima etapă de înscriere, aplicând criteriile generale și criteriile specifice de departajare elaborate de fiecare unitate de învățământ, conform prevederilor art. 10.
(4) Prevederile alin. (1), (2) și (3) se aplică în mod similar pentru unitățile de învățământ cu predare în limba română din localitățile în care majoritatea unităților de învățământ sunt cu predare într-o limbă a minorităților naționale.
            Art. 35. - (1) În localitățile în care funcționează unități de învățământ teologic/ confesional care școlarizează nivelul de învățământ primar, inspectoratele școlare decid dacă acestor unități li se alocă sau nu circumscripție școlară.
(2) În cazul în care unităților de învățământ menționate la alin. (1) li se alocă circumscripție școlară, procedura de înscriere în clasa pregătitoare este cea prevăzută la cap. V, VI și VII.
(3) În cazul în care unităților de învățământ menționate la alin. (1) nu li se alocă circumscripție școlară, procedura de înscriere în clasa pregătitoare este cea prevăzută la cap. X pentru unitățile de învățământ particular.
Cap. IX  Înscrierea în învățământul special
            Art. 36. - (1) Copiii cu cerințe educaționale speciale pot fi înscriși în școlile de masă, în conformitate cu prevederile prezentei metodologii.
(2) În situațiile în care orientarea școlară impune înscrierea în învățământul special, părinții se adresează școlii de circumscripție sau CJRAE/CMBRAE, de la care vor primi informațiile necesare pentru înscrierea în învățământul special.
            Art. 37. - (1) Înscrierea copiilor cu cerințe educaționale speciale în învățământul special se face direct la școala specială, cu documentele prevăzute de prezenta metodologie, la care se adaugă documentul care atestă orientarea către școala specială.
(2) Comisiile de înscriere din unitățile de învățământ special completează cererile-tip de înscriere direct în aplicația informatică.
(3) După completare, cererea-tip de înscriere este tipărită, verificată și semnată de părinte.
(4) Toți copiii care au orientarea școlară pentru învățământul special vor fi înmatriculați conform solicitării.


Cap. X  Înscrierea în învățământul particular

            Art. 38. - (1) ISJ și ISMB solicită unităților de învățământ particular autorizate sau acreditate date referitoare la oferta de locuri pentru clasa pregătitoare.
(2) Pentru a asigura cuprinderea tuturor copiilor care își fac debutul școlar în anul școlar 2014-2015 într-o unitate de învățământ, la solicitarea unităților de învățământ particular autorizate sau acreditate, ISJ și ISMB includ oferta unităților de învățământ  particular în aplicația informatică utilizată pentru înscrierea copiilor în clasa pregătitoare  și o comunică școlilor din învățământul de stat.
(3) Fiecare unitate de învățământ are obligația de a oferi, la solicitarea părinților, inclusiv informații referitoare la unitățile de învățământ particular autorizate sau acreditate care au în ofertă clase pregătitoare.
(4) Școlile din învățământul de stat vor oferi părinților  informații doar despre acele unități de învățământ particular care au transmis informațiile necesare către ISJ/ISMB.
Art.  39. - (1) Înscrierea copiilor în unitățile de învățământ particular care au solicitat includerea ofertei lor de școlarizare în aplicația informatică utilizată pentru înscrierea copiilor în clasa pregătitoare se face prin completarea și validarea cererii-tip de înscriere și respectarea procedurilor prevăzute în prezenta metodologie.
(2) Înscrierea copiilor în unitățile de învățământ particular prevăzute la alin. (1) se face în prima etapă de înscriere.
(3) În cazul în care, din diferite motive, copilul nu este înmatriculat la unitatea de învățământ particular solicitată de părinte, acesta poate fi înscris la școala de circumscripție, dacă părintele a bifat opțiunea de întoarcere la școala de circumscripție prevăzută la art. 14 alin. (5) sau, în caz contrar, participă la a doua etapă de înscriere.
Art. 40. - (1) În cazul în care părintele dorește înscrierea la o unitate de învățământ particular care nu a dorit includerea ofertei sale de școlarizare în aplicația informatică, înscrierea se face de către părinte direct la unitatea de învățământ, conform procedurilor stabilite de aceasta.
(2) La încheierea tuturor etapelor de înscriere, unitățile de învățământ particular menționate la alin. (1) transmit ISJ/ISMB informațiile referitoare la elevii înmatriculați în clasa pregătitoare, respectiv în clasa I.


Cap. XI Înscrierea în unitățile de învățământ care au în ofertă clase organizate conform reglementărilor specifice alternativelor educaționale

Art. 41. - (1) Înscrierea copiilor în clasa pregătitoare la unitățile de învățământ care au în ofertă clase organizate conform reglementărilor specifice alternativelor educaționale, denumite în continuare unități de învățământ alternativ, se face de către părinte, în conformitate cu propriile opțiuni, cu numărul de locuri alocat claselor organizate conform principiilor specifice alternativei educaționale și cu respectarea prevederilor legale în vigoare.
(2) Unitățile de învățământ alternativ de stat vor fi incluse în aplicația informatică pentru înscrierea în clasa pregătitoare.
(3) Unitățile de învățământ alternativ particular autorizate sau acreditate care doresc să fie incluse în aplicația informatică pentru înscrierea în clasa pregătitoare vor transmite inspectoratelor școlare toate informațiile necesare pentru a participa la procedurile prevăzute de prezenta metodologie.
(4) Unitățile de învățământ alternativ de stat, precum și cele particulare autorizate sau acreditate care doresc să fie incluse în aplicația informatică pentru înscrierea în clasa pregătitoare vor stabili criteriile specifice de departajare, în conformitate cu prevederile prezentei metodologii.
(5) Fiecare unitate de învățământ are obligația de a oferi, la solicitarea părinților, informații referitoare la unitățile de învățământ alternativ autorizate sau acreditate din județ/municipiul București care au în ofertă clase pregătitoare și care îndeplinesc condițiile precizate la alin. (2) și (3).
Art. 42. - (1) În cazul unităților de învățământ alternativ de stat care au constituită circumscripție școlară, se vor parcurge etapele de înscriere prevăzute de prezenta metodologie.
(2) În cazul unităților de învățământ alternativ de stat care nu au constituită circumscripție școlară, părinții se vor adresa pentru înscriere direct unității de învățământ dorite. Înscrierea copiilor în clasa pregătitoare la aceste unități de învățământ se face în prima etapă de înscriere.
(3) În cazul în care, din diferite motive, copilul nu este înmatriculat la unitatea de învățământ alternativ solicitată de părinte, acesta poate fi înscris la școala de circumscripție, dacă părintele a bifat opțiunea de întoarcere la școala de circumscripție prevăzută la art. 14 alin. (5) sau, în caz contrar, participă la a doua etapă de înscriere.
Art.43. - Înscrierea la unitățile de învățământ alternativ particulare se face în conformitate cu prevederile prezentei metodologii, referitoare la înscrierea în învățământul particular.
Art.44. - La încheierea tuturor etapelor de înscriere, inspectoratele școlare vor colecta de la unitățile de învățământ alternativ a căror ofertă nu a fost inclusă în aplicația informatică situația înscrierilor în clasa pregătitoare, pentru fiecare alternativă educațională.


Cap. XII Înscrierea în clasa I a copiilor care împlinesc vârsta de 7 ani până la data de 31 august 2014 inclusiv

Art. 45. - (1) Copiii care împlinesc vârsta de 7 ani până la data de 31 august 2014 inclusiv, care nu au fost înscriși în învățământul primar în anul școlar 2013-2014 și ai căror părinți solicită înscrierea direct în clasa I, vor fi înmatriculați în clasele I deja existente, pe locurile disponibile.
(2) În sensul prezentei metodologii, locurile disponibile la clasa I, pentru înscrierea copiilor care împlinesc vârsta de 7 ani până la data de 31 august 2014 inclusiv și nu au fost înscriși în învățământul primar în anul școlar 2013-2014, ai căror părinți solicită înscrierea direct în clasa I, se stabilesc după cum urmează:
a) dacă numărul de elevi existenți în clasa pregătitoare în anul școlar 2013-2014 este mai mare sau egal cu 25, atunci nu există locuri disponibile în clasă;
b) dacă numărul de elevi existenți în clasa pregătitoare în anul școlar 2013-2014 este mai mic decât 25, atunci numărul de locuri disponibile se calculează ca diferența între 25 și numărul de elevi existenți în clasă în anul școlar 2013-2014.
(3) În cazul în care există solicitări de înscriere în clasa I a copiilor care nu au fost înscriși în învățământul primar în anul școlar 2013-2014 și care împlinesc 7 ani în perioada 1 septembrie - 31 decembrie 2014, inspectoratele școlare/unitățile de învățământ vor consilia părinții privind nevoia de a lua decizii în interesul educațional al elevului și îi vor informa că solicitarea nu poate fi soluționată decât în situația în care evaluarea dezvoltării psihosomatice atestă pregătirea copilului pentru parcurgerea cu succes a clasei I. In cazul în care rezultatul evaluării arată că dezvoltarea psihosomatică nu poate asigura parcurgerea cu succes a clasei I, copiii vor fi înscriși în clasa pregătitoare. Rezultatul evaluării nu poate fi contestat.
(4) Evaluarea dezvoltării psihosomatice menționate la alin. (3) se organizează și se desfășoară în conformitate cu prevederile art. 7.
(5) Înscrierea în clasa I a copiilor care îndeplinesc condițiile menționate la alin. (1) și (3) se face în perioada prevăzută în calendarul înscrierii pentru această categorie de copii.
(6) Depunerea solicitărilor de înscriere în clasa I a copiilor menționați la alin. (1) și (3) se face direct la unitatea de învățământ, neexistând posibilitatea completării online.
Art. 46. - (1) Copiii care îndeplinesc condițiile menționate la art. 45, ai căror părinți solicită înscrierea în clasa I la școala de circumscripție, vor fi înscriși la unitatea de învățământ solicitată, în urma unei solicitări scrise depuse de părinte la unitatea de învățământ în perioada prevăzută în calendarul înscrierii pentru această categorie de copii. 
(2)  Înscrierea în clasa I a copiilor care îndeplinesc condițiile menționate la art. 45, ai căror părinți solicită înscrierea în altă școală decât școala de circumscripție, se face conform unei proceduri specifice elaborate de inspectoratul școlar, pe baza criteriilor generale și a celor specifice de departajare menționate la art.10, în limita locurilor disponibile, în perioada prevăzută în calendarul înscrierii pentru această categorie de copii. 
Art. 47. - (1) În situații excepționale, în funcție de numărul solicitărilor pentru înscrierea direct în clasa I a copiilor care îndeplinesc condițiile menționate la art. 45, consiliul de administrație al inspectoratului școlar poate aproba depășirea efectivului maxim de 25 de elevi la clasă, pentru a asigura cuprinderea în clasa I a tuturor copiilor.
(2) În situații excepționale, inspectoratele școlare pot solicita MEN înființarea unor noi clase I, în cazul în care numărul solicitărilor depuse de părinții copiilor care îndeplinesc condițiile menționate la alin. (1) justifică acest lucru sau în cazul în care unitatea de învățământ nu a avut clasă pregătitoare în anul școlar 2013-2014. Înființarea acestor clase se va face doar dacă în acele unități de învățământ există săli de clasă disponibile, în care procesul de învățământ poate fi organizat în mod corespunzător.
(3) În situația în care capacitatea unei unități de învățământ nu permite cuprinderea în clasa I a tuturor copiilor din circumscripția școlară menționați la art. 45, inspectoratele școlare pot decide reconfigurarea circumscripțiilor școlare astfel încât să asigure optimizarea procesului de cuprindere a copiilor în clasa I.
Art. 48. - Informațiile cu privire la locurile disponibile la clasa I, pentru înscrierea copiilor care îndeplinesc condițiile menționate la art. 45, ai căror părinți solicită înscrierea direct în clasa I, sunt puse la dispoziția părinților de către unitățile de învățământ prin afișare la sediul unității de învățământ și pe site-ul acesteia, în cazul în care unitatea are site propriu. Informațiile sunt puse la dispoziția părinților și prin publicarea pe site-ul inspectoratului școlar.

Cap. XIII  Coordonarea procesului de înscriere a copiilor în învățământul primar

Art. 49. - (1) Coordonarea, la nivel național, a procesului de înscriere a copiilor în învățământul primar este asigurată de Comisia națională de coordonare a procesului de înscriere a copiilor în învățământul primar, numită în continuare Comisia națională.
(2) Comisia națională se compune din:
a)      președinte – secretar de stat din MEN;
b)      vicepreședinți – personal cu funcții de conducere din MEN;
c)      1-3 secretari – inspectori de specialitate din MEN;
d)     4-5 membri - directori și inspectori de specialitate din MEN.
(3) Componența nominală a comisiei naționale se stabilește prin ordin al ministrului educației naționale.
Art. 50. - Atribuțiile Comisiei naționale sunt următoarele:
a)      stabilește modelul cererii-tip de înscriere și îl transmite comisiilor județene/a municipiului București;
b)     asigură aplicația informatică pentru înscrierea copiilor în învățământul primar;
c)      instruiește președinții comisiilor județene/a municipiului București;
d)     elaborează și transmite ISJ/ISMB instrucțiuni referitoare la înscrierea  copiilor în învățământul primar;
e)      asigură transmiterea informațiilor referitoare la înscrierea  copiilor în învățământul primar, pentru anul școlar 2014-2015, către mijloacele de comunicare în masă, pentru a asigura transparența și informarea părinților și a publicului interesat;
f)       controlează și îndrumă acțiunile legate de înscrierea copiilor în învățământul primar în județele țării, urmărind respectarea prevederilor prezentei metodologii;
g)     procesează cererile – tip de înscriere, cu ajutorul aplicației informatice și realizează repartizarea la școala de circumscripție a copiilor ai căror părinți au solicitat acest lucru în cererea – tip. Transmite inspectoratelor școlare și unităților de învățământ lista candidaților admiși și a numărului de locuri disponibile, după repartizarea acestor candidați;
h)     poate numi delegați ai Comisiei naționale, care să controleze și să îndrume activitatea comisiilor județene/a municipiului București și a comisiilor de înscriere din unitățile de învățământ;
i)       analizează desfășurarea procesului de înscriere a copiilor în învățământul primar la nivel național, pe baza rapoartelor elaborate de comisiile județene/a municipiului București de înscriere, și prezintă concluziile acestei analize conducerii MEN;
j)        propune ministrului educației naționale modificări ale metodologiei de înscriere a copiilor în învățământul primar.
Art. 51. - (1) Coordonarea la nivel județean/al municipiului București a procesului de înscriere a copiilor în învățământul primar este asigurată de comisia județeană/a municipiului București.
(2) Comisiile/Comisia județene/a municipiului București organizează comisii de înscriere în unitățile de învățământ.
Art. 52. - (1) Comisia județeană/a municipiului București este numită prin decizie a inspectorului școlar general și este compusă din:
a) președinte - inspectorul școlar general sau un inspector școlar general adjunct;
b) secretari - 1 – 3 inspectori școlari;
c) membri - 1 - 5 inspectori școlari, cadre didactice, informaticieni, operatori PC, secretari.
(2) În situații bine justificate, numărul de secretari și de membri ai Comisiei județene și ai Comisiei municipiului București poate fi suplimentat, prin decizie a inspectorului școlar general. Decizia se comunică Comisiei naționale.
(3) Inspectorii școlari pentru învățământ primar și pentru învățământul preșcolar, informaticianul inspectoratului și, după caz, inspectorul de limba și literatura maternă/inspectorul pentru minorități fac parte din comisia menționată la alin. (1).
(4) Comisiile județene și comisia municipiului București au următoarele atribuții:
a)      organizează, monitorizează și răspund de modul de desfășurare a acțiunilor de înscriere  a copiilor în învățământul primar, în județul respectiv/municipiul București, în conformitate cu prevederile legale și ale prezentei metodologii;
b)     răspund de transmiterea prezentei metodologii și a tuturor reglementărilor privitoare la înscrierea copiilor în clasa pregătitoare și în clasa I  în unitățile de învățământ care școlarizează nivelul de învățământ preșcolar și primar;
c)      răspund de asigurarea cadrului pentru informarea cadrelor didactice, a părinților și a publicului larg cu privire la acțiunile de înscriere a copiilor în învățământul primar;
d)     elaborează, împreună cu directorii unităților de învățământ, un plan de măsuri pentru pregătirea și organizarea  înscrierii copiilor în învățământul primar; acest plan cuprinde, în mod obligatoriu, planificarea perioadei acțiunilor de consiliere și de orientare a  părinților copiilor înscriși la grădiniță în grupa mare;
e)      stabilesc planul de școlarizare, în funcție de rezultatele recensământului copiilor care au împlinit vârsta pentru debutul școlar și de capacitatea de cuprindere a școlilor, precum și în funcție de numărul cererilor de înscriere depuse conform prevederilor prezentei metodologii, și anunță unităților de învățământ numărul de locuri alocate pentru clasa pregătitoare; 
f)       introduc în aplicația informatică numărul de locuri disponibile pentru fiecare unitate de învățământ, conform planului de școlarizare aprobat, respectiv conform datelor furnizate de unitățile de învățământ particular;
g)     asigură crearea unei baze de date la nivelul fiecărei unități de învățământ și la nivel județean, care cuprinde datele personale ale copiilor ce urmează să fie cuprinși în clasa pregătitoare, așa cum sunt acestea trecute în cererea-tip de înscriere și coordonează completarea bazei de date;
h)     numesc, prin decizie a inspectorului școlar general, în fiecare unitate de învățământ care va avea clase pregătitoare o comisie de înscriere formată din directori, profesori, operatori PC, secretari, care să asigure buna desfășurare a operațiunilor legate de crearea bazei de date pentru repartizarea copiilor în clasa pregătitoare;
i)       instruiesc persoanele care fac parte din comisiile de înscriere din unitățile de învățământ;
j)        analizează, în vederea acordării avizului de legalitate, criteriile specifice de departajare, propuse de consiliile de administrație din unitățile de învățământ;
k)     transmit către fiecare unitate de învățământ modelul electronic al cererii-tip de înscriere și îndrumă operațiile de completare a acestora, de verificare a cererilor-tip listate din calculator și de corectare a eventualelor erori;
l)       elaborează procedura specifică de repartizare a copiilor pe locurile disponibile, în a doua etapă de înscriere în clasa pregătitoare, pe care o comunică unităților de învățământ și o afișează pe site-ul inspectoratului; informează comisia națională din cadrul MEN cu privire la această procedură;
m)   centralizează și soluționează cererile părinților copiilor care nu au fost înscriși la vreo unitate de învățământ, după finalizarea celei de-a doua etape de înscriere;
n)      elaborează procedura specifică de repartizare a copiilor care nu au fost înscriși în învățământul primar în anul școlar 2013-2014 și îndeplinesc condițiile de înscriere în clasa I, ai căror părinți optează pentru altă unitate de învățământ decât școala de circumscripție, pe locurile disponibile, pe care o comunică unităților de învățământ și o afișează pe site-ul inspectoratului; informează comisia națională din cadrul MEN cu privire la această procedură;
o)     asigură, conform prevederilor prezentei metodologii, instituirea și funcționarea unui telverde, la care părinții și alte persoane interesate pot obține, gratuit, informații referitoare la cuprinderea copiilor în învățământul primar;
p)     numesc reprezentanți ai comisiei județene/a municipiului București care să țină permanent legătura cu presa, pentru a oferi informații corecte și actualizate despre înscrierea copiilor în învățământul primar, inclusiv posibilitatea de informare la telverde și  numărul acestuia;
q)     la sfârșitul fiecărei etape de înscriere coordonează afișarea, în fiecare unitate de învățământ și pe site-ul ISJ/ISMB, a listei copiilor înmatriculați și a locurilor rămase disponibile;
r)       pot numi delegați ai comisiei județene/a municipiului București care să controleze și să îndrume activitatea comisiilor de înscriere din unitățile de învățământ;
s)      controlează respectarea prevederilor prezentei metodologii în toate unitățile de învățământ din județ/Municipiul București și sancționează, în conformitate cu prevederile legale, încălcarea legislației în vigoare de către membrii comisiilor de înscriere;
ș)  se asigură că toți copiii care trebuie să își facă debutul școlar în anul școlar 2014 - 2015 sunt înscriși într-o unitate de învățământ în învățământul primar și  fac demersurile legale pentru a asigura participarea  la educație a acestora;
t)       elaborează și transmit MEN raportul cu privire la modul de desfășurare a procesului de  înscriere a copiilor în învățământul primar, în termen de 10 zile de la încheierea ultimei etape de înscriere, și propun eventuale modificări ale prezentei metodologii.
(5) La ședințele comisiei județene/a municipiului București participă persoana responsabilă cu telverde, informând comisia referitor la toate aspectele semnalate pe această cale.
Art. 53. - (1) Comisia de înscriere din unitatea de învățământ este alcătuită din:
a) președinte - directorul sau directorul adjunct al unității de învățământ;
b) secretar – secretarul șef sau secretarul unității de învățământ;
c) membri – 1-7 cadre didactice, informaticieni, secretari etc.
(2) Comisia de înscriere din unitatea de învățământ are următoarele atribuții:
a)      asigură informarea părinților referitor la prevederile legale, la procedurile și calendarul  înscrierii;
b)     asigură crearea bazei de date privitoare la candidații pentru înscrierea în clasa pregătitoare; în acest scop alocă un număr suficient de calculatoare pentru a asigura fluența procesului de înscriere la clasa pregătitoare, precum și resursa umană necesară și competentă pentru operarea pe calculator;
c)      verifică documentele depuse la înscriere, în prezența părinților, completează în aplicația informatică și/sau validează cererile-tip de înscriere, cuprinzând datele personale și, după caz, informația necesară pentru asigurarea departajării candidaților proveniți din alte circumscripții;
d)     răspunde de transcrierea corectă a datelor în cererile-tip de înscriere și verifică, împreună cu părinții, corectitudinea informațiilor introduse în aplicația informatică; efectuează corectarea greșelilor sesizate;
e)      stabilește și anunță din timp criteriile de departajare specifice unității de învățământ, care se aplică în situația în care există mai multe cereri de la părinți din afara circumscripției școlare decât locuri rămase libere după înscrierea copiilor din circumscripția școlară;
f)       transmite, spre analiză și în vederea acordării avizului de legalitate, comisiei județene/a municipiului București criteriile specifice de departajare care se aplică în cazul în care există mai multe solicitări de înscriere a copiilor din afara circumscripției școlare decât locuri libere;
g)     procesează, pe baza informațiilor din cererile-tip de înscriere și din documentele depuse de părinți, cererile de înscriere ale părinților care au domiciliul în afara circumscripției școlare și solicită înscrierea la respectiva unitate de învățământ pe locurile rămase libere; admit sau resping cererile acestora, prin aplicarea criteriilor generale și specifice de departajare, și propune consiliului de administrație al unității de învățământ lista candidaților admiși, spre validare;
h)     asigură marcarea în aplicația informatică a cererilor – tip de înscriere depuse de părinții copiilor care provin din altă circumscripție școlară, admiși în unitatea de învățământ;
i)       asigură prezența permanentă, pe perioada înscrierii, a unor membri ai comisiei de înscriere din unitatea de învățământ, care să ofere informații și consiliere persoanelor care se prezintă pentru completarea ori validarea cererilor-tip de înscriere sau pentru a solicita informații referitoare la cuprinderea copiilor în învățământul primar;
j)        afișează, în termenul stabilit de prezenta metodologie, listele copiilor înmatriculați la clasa pregătitoare;
k)     asigură înscrierea copiilor care îndeplinesc condițiile de la art. 45, ai căror părinți solicită înscrierea direct în clasa I, în conformitate cu prevederile prezentei metodologii și ale procedurii specifice elaborate de comisia județeană/a municipiului București, și completează în aplicația informatică datele acestora;
l)       elaborează și transmite ISJ/ISMB raportul cu privire la modul de desfășurare a procesului de înscriere  a copiilor în învățământul primar, în termen de 5 zile de la încheierea ultimei etape de înscriere, și propune eventuale modificări ale prezentei metodologii.


Cap. XIV  Dispoziții finale

Art. 54. - Prezentarea de înscrisuri false la înscrierea în clasa pregătitoare sau în clasa I se pedepsește conform legii și atrage pierderea locului obținut prin fraudă.
Art. 55. - Persoanele vinovate de transcrierea eronată a datelor personale ale copiilor sau de nerespectarea prevederilor prezentei metodologii vor fi sancționate disciplinar, administrativ, civil sau penal, după caz.
Art. 56. - (1) Se interzice unităților de învățământ de stat să instituie taxe sau să solicite părinților alte foloase pentru a realiza înscrierea copiilor în clasa pregătitoare, respectiv în clasa I.
(2) Se interzice colectarea sau favorizarea acțiunii de colectare a unor fonduri materiale sau bănești de la părinții care solicită înscrierea în învățământul primar.
(3) Personalul din învățământ care, în procesul de înscriere a copiilor în clasa pregătitoare, respectiv în clasa I, săvârșește fapte de natură penală sau care manifestă neglijență în îndeplinirea atribuțiilor ce îi revin este sancționat în conformitate cu prevederile legislației în vigoare.
Art. 57. - (1) Unitățile de învățământ cu program integrat de artă și sportiv care, potrivit reglementărilor în vigoare, pot organiza programul integrat începând cu învățământul primar pot școlariza elevi în învățământul de artă și sportiv începând cu clasa I. 
(2) Înscrierea copiilor în clasa I cu program integrat de artă și sportiv se face în conformitate cu prevederile legii și ale metodologiilor în vigoare.
Art. 58. – (1) Comisiile județene și Comisia  municipiului București monitorizează și controlează activitatea comisiilor de înscriere din unitățile de învățământ, verificând respectarea legalității, a transparenței și a prevederilor prezentei metodologii, inclusiv documentele elaborate de comisiile de înscriere din unitățile de învățământ sau documentele depuse pentru înscrierea copiilor în clasa pregătitoare sau în clasa I, și iau măsurile care se impun pentru respectarea legalității și asigurarea drepturilor egale pentru toți copiii.
(2) Comisiile județene și Comisia  municipiului București pot soluționa cererile de înscriere în învățământul primar sau cererile de amânare a înscrierii în învățământul primar a copiilor care nu se încadrează în tranșele de vârstă prevăzute de prezenta metodologie, după ce părinții vor fi consiliați privind nevoia de a lua decizii în interesul educațional al copilului și după ce îi vor informa că solicitarea nu poate fi soluționată decât în situația în care evaluarea dezvoltării psihosomatice, efectuată de CJRAE/CMBRAE, atestă pregătirea copilului pentru parcurgerea cu succes a clasei/nivelului de învățământ pentru care se solicită înscrierea.
Art. 59. Comisiile județene/comisia municipiului București, precum și comisiile de înscriere din unitățile de învățământ pot solicita autorităților în drept verificarea respectării prevederilor Ordonanței de urgență nr. 97/2005, privind evidența, domiciliul, reședința și actele de identitate ale cetățenilor români, republicată cu modificările și completările ulterioare.
Art. 60. - Comisia națională verifică, direct sau prin delegații săi, respectarea prezentei metodologii și ia măsurile care se impun pentru respectarea acesteia.
Art. 61. - Comisia națională poate solicita ministrului educației naționale, în situații justificate, modificări ale calendarului înscrierii.

CINE SE POATE ÎNSCRIE ÎN CLASA PREGĂTITOARE? 
- Copiii care împlinesc vârsta de 6 ani până la 31 august 2013, inclusiv. 

- La solicitarea părinților, copiii care împlinesc vârsta de 6 ani în perioada 1 septembrie – 31 decembrie 2013, inclusiv, dacă evaluarea dezvoltării psihosomatice atestă pregătirea pentru parcurgerea cu succes a clasei pregătitoare. 
- Orice altă situație va fi rezolvată de către inspectoratele școlare, în interesul educațional al elevului și în conformitate cu cadrul legal. 


CINE INTRĂ DIRECT ÎN CLASA I ? - Copiii care împlinesc vârsta de 7 ani până la data de 31 august 2013, inclusiv, pot fi înscriși, la cerere, în clasa I, chiar dacă nu au parcurs, anterior, clasa pregătitoare. 
- La solicitarea părinților, copiii care împlinesc vârsta de 7 ani în perioada 1 septembrie – 31 decembrie 2013, inclusiv, dacă evaluarea dezvoltării psihosomatice atestă pregătirea pentru parcurgerea cu succes a clasei I.  
- Orice altă situație va fi rezolvată de către inspectoratele școlare, în interesul educațional al elevului și în conformitate cu cadrul legal.  Aceste prevederi se aplică pentru anul școlar 2013-2014. 
LA CE UNITATE DE ÎNVĂȚĂMÂNT POT SĂ ÎNSCRIU COPILUL? 
- Părintele poate opta: 
a. pentru înscrierea la școala de circumscripție – în această situație, copilul este automat înscris. (  Şcoala Gimnazială Baineţ )
b. pentru o unitate de învățământ, alta decât școala de circumscripție – în această situație, copilul este înscris în limita locurilor libere și, dacă este cazul, pe baza criteriilor generale și specifice de departajare. 


UNDE VOR AVEA LOC ÎNSCRIERILE?  
- La unitatea de învățământ la care părintele dorește înscrierea copilului. ( Şcoala Gimnazială Baineţ ) 
- Cererile-tip de înscriere pot fi completate și validate direct la unitatea de învățământ la care părintele dorește înscrierea copilului. 
Cererile-tip de înscriere pot fi completate și online, pe un formular disponibil la adresa www.edu.ro


CARE SUNT ACTELE NECESARE ÎNSCRIERII? 
-Cerere-tip de înscriere 
-Copii după actul de identitate al părintelui/tutorelui legal  
-Certificatul de naștere al copilului 
-Documentul care atestă dezvoltarea psihosomatică corespunzătoare pentru parcurgerea clasei pregătitoare / clasei I (acolo unde este cazul). 
-Alte documente care să ateste îndeplinirea criteriilor generale și/sau specifice (acolo unde este cazul).


CARE ESTE CALENDARUL ÎNSCRIERILOR?  
- Înscrierile vor avea loc în două etape. La etapa a doua participă doar cei care nu au fost cuprinși într-o unitate de învățământ, după prima etapă. 
A. Prima etapă: 
- 02– 22 aprilie-de luni până vineri, între orele 08.00 – 14.00 
- sâmbăta, între orele 08.00 – 12.00 
- părinții pot fi programați pentru înscriere de către unitatea de învățământ 
B. A doua etapă: 08 – 17 mai 
Dacă, după prima etapă, copiii nu sunt cuprinși în nicio unitate de învățământ, părinții vor completa o nouă cerere de înscriere, repartizarea urmând să se facă pe locurile rămase disponibile după prima etapă. 

           
                                     METODOLOGIE PRIVIND ÎNSCRIEREA COPIILOR
                                                       ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PRIMAR
                                                          pentru anul școlar 2013-2014          Cap. I Dispoziții generale
Art. 1. În conformitate cu prevederile Legii educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, învățământul primar cuprinde clasa pregătitoare și clasele I-IV.
Art. 2. (1) Conform legii, învățământul primar este învățământ obligatoriu.
(2) Numărul de locuri care se alocă, prin cifra de școlarizare, pentru clasa pregătitoare, în învățământul de stat, este mai mare sau egal cu numărul copiilor care au împlinit vârsta pentru a începe învățământul primar, asigurând astfel fiecărui copil un loc.
(3) Inspectoratele școlare vor soluționa orice situație legată de înscrierea la clasa pregătitoare în interesul educațional al elevului și în limitele legii.
Art. 3. (1) Înscrierea copiilor în învățământul primar, pentru anul școlar 2013-2014, se face în conformitate cu prevederile prezentei metodologii.
(2) În sensul prezentei metodologii, prin părinți se înțelege inclusiv tutori legal instituiți sau susținători legali.
(3) În sensul prezentei metodologii, prin domiciliu se înțelege inclusiv reședință.
Art. 4. (1) În conformitate cu prevederile Regulamentului de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar, fiecare locuință este arondată unei unități de învățământ aflată în proximitatea sa, numită în continuare „școala de circumscripție”. Totalitatea străzilor arondate unității de învățământ formează circumscripția școlară a unității de învățământ respective.
(2) În vederea înscrierii în clasa pregătitoare a tuturor copiilor care au vârsta corespunzătoare, inspectoratele școlare județene (ISJ) și Inspectoratul Școlar al Municipiului București (ISMB) iau în considerare propunerile conducerilor unităților de învățământ referitoare la numărul de clase pregătitoare rezultate în urma recensământului copiilor realizat, pentru fiecare circumscripție școlară, în colaborare cu autoritățile administrației publice locale.
(3) Numărul de clase pregătitoare cuprins în planul de școlarizare alocat de ISJ/ISMB fiecărei unități de învățământ ține cont de capacitatea de cuprindere a acesteia, determinată de numărul sălilor de clasă în care poate fi organizat, în mod corespunzător, procesul de învățământ la clasa pregătitoare, dar și la celelalte clase ale școlii, și de obligativitatea cuprinderii în școală a tuturor copiilor din circumscripția școlară. La alocarea numărului de clase pregătitoare se ține cont de numărul copiilor care au împlinit vârsta pentru a începe învățământul primar, de arondarea străzilor la unitățile de învățământ sau de cea mai bună oportunitate educațională identificată.
_______________________________________________________________________________________
Înscrierea copiilor în învățământul primar pentru anul şcolar 2013 - 2014
2
(4) În situația în care capacitatea unei unități de învățământ nu permite cuprinderea în clasa pregătitoare a tuturor copiilor din circumscripția școlară stabilită în anul școlar anterior, precum și în alte situații justificate, ISJ și ISMB pot decide reconfigurarea circumscripțiilor școlare astfel încât să asigure optimizarea procesului de cuprindere a copiilor în clasa pregătitoare.
(5) Circumscripțiile școlare, planul de școlarizare, respectiv numărul de clase pregătitoare alocate, sunt afișate la fiecare unitate de învățământ, inclusiv pe site-ul acesteia, dacă există, și pe site-ul inspectoratului școlar, conform calendarului înscrierii, pentru informarea părinților și a publicului interesat.
(6) Pentru informarea părinților și a publicului interesat și pentru a permite părinților luarea unor decizii în cunoștință de cauză privitoare la opțiunea pentru o unitate de învățământ sau alta, fiecare unitate de învățământ va pune la dispoziție și informații referitoare la locul de desfășurare a activității corespunzătoare clasei pregătitoare (în spațiul școlii sau al unei grădinițe), la posibilitatea organizării programului Școala după școală, la organizarea și dotarea spațiului școlar etc.
Cap. II Condiții de înscriere în învăţământul primar
Art. 5. (1) Părinții, ai căror copii împlinesc vârsta de 6 ani până la data de 31 august 2013 inclusiv, au obligația de a înscrie copiii în învățământul primar în clasa pregătitoare, în conformitate cu prevederile legii și ale prezentei metodologii.
(2) Prin excepție de la prevederile alin. (1), pentru anul școlar 2013-2014, părinții, ai căror copii împlinesc vârsta de 7 ani până la data de 31 august 2013 inclusiv, pot înscrie, la cerere, copiii în învățământul primar, în clasa I, în conformitate cu prevederile prezentei metodologii.
(3) Inspectoratele școlare și unitățile de învățământ au obligația de a asigura permanent informarea și consilierea părinților referitor la prevederile legii și ale prezentei metodologii în ceea ce privește înscrierea copiilor în învățământul primar. Persoanele care răspund la întrebările/solicitările părinților au obligația de a cunoaște aceste prevederi, precum și opțiunile pe care le au părinții privind alegerea nivelului de clasă sau a unității de învățământ în care își pot înscrie copiii și trebuie să poată oferi detalii referitoare la conținutul activităților educaționale care se desfășoară în clasa pregătitoare, la abordarea didactică, la organizarea programului școlar etc. Consilierea se face având în vedere, cu prioritate, interesul educațional al copilului.
Art. 6. (1) Părinții ai căror copii împlinesc vârsta de 6 ani în perioada 1 septembrie – 31 decembrie 2013 inclusiv, pot să-și înscrie copiii în învățământul primar în clasa pregătitoare, dacă dezvoltarea lor psihosomatică este corespunzătoare.
(2) Înscrierea copiilor menționați la alin. (1) în clasa pregătitoare se face la solicitarea scrisă a părinților, dacă evaluarea dezvoltării psihosomatice a acestora făcută de specialiști atestă pregătirea copiilor pentru parcurgerea cu succes a clasei pregătitoare.
_______________________________________________________________________________________
Înscrierea copiilor în învățământul primar pentru anul şcolar 2013 - 2014
3
(3) Părinții copiilor care împlinesc vârsta de 6 ani în perioada 1 septembrie – 31 decembrie 2013 inclusiv care nu optează pentru înscrierea copiilor lor în clasa pregătitoare în anul școlar 2013-2014 sau ai celor pentru care evaluarea menționată la alin. (2) arată că dezvoltarea psihosomatică nu poate asigura parcurgerea cu succes a clasei pregătitoare își vor înscrie copiii la grădiniță, în grupa mare.
(4) În cazul în care există solicitări de înscriere în clasa pregătitoare a copiilor care împlinesc 6 ani după data de 31 decembrie 2013, inspectoratele școlare/unitățile de învățământ vor consilia părinții privind nevoia de a lua decizii în interesul educațional al elevului și îi vor informa că solicitarea nu poate fi soluționată decât în situația în care evaluarea dezvoltării psihosomatice atestă pregătirea copilului pentru parcurgerea cu succes a clasei pregătitoare. In cazul în care rezultatul evaluării arată că dezvoltarea psihosomatică nu poate asigura parcurgerea cu succes a clasei pregătitoare, copiii vor fi înscriși în grupa mare din învățământul preșcolar. Rezultatul evaluării nu poate fi contestat.
Art. 7 (1) Evaluarea dezvoltării psihosomatice a copiilor, menționată la art. 6 alin. (2), se efectuează sub coordonarea Centrului județean/al municipiului București de resurse și asistență educațională (CJRAE/CMBRAE), în perioada prevăzută de calendarul înscrierii în clasa pregătitoare.
(2) În evaluarea dezvoltării psihosomatice a copiilor va fi implicat personalul de specialitate al CJRAE/CMBRAE, personal de specialitate din alte instituții/unități, precum și medici școlari sau medici de familie, acolo unde este necesar.
(3) Comisia județeană/a municipiului București de înscriere a copiilor în învățământul primar, numită în continuare comisia județeană/a municipiului București, poate decide organizarea evaluării dezvoltării psihosomatice a copiilor atât la sediul CJRAE/CMBRAE, cât și în diferite zone ale județului/municipiului București, pentru a facilita accesul părinților și al copiilor la această evaluare.
(4) Părinții copiilor menționați la art. 6 alin. (1) și (4) vor depune la CJRAE/CMBRAE o cerere tip în care solicită evaluarea dezvoltării psihosomatice a copilului. În situația în care comisia județeană/a municipiului București decide organizarea evaluării dezvoltării psihosomatice a copiilor și în alte zone ale județului/municipiului București, conform alin. (3), depunerea cererilor se poate face și la sediul unităților/instituțiilor în care se va realiza evaluarea.
(5) Perioada de desfășurare a evaluării dezvoltării psihosomatice, precum și adresele unităților/instituțiilor la care se desfășoară evaluarea sunt stabilite de comisia județeană/a municipiului București și sunt afișate la toate unitățile de învățământ și pe site-ul ISJ/ISMB. Activitatea de evaluare a dezvoltării psihosomatice va fi planificată în intervalul orar 8-20, astfel încât programul de desfășurare să sprijine accesul părinţilor la serviciile de evaluare.
(6) La încheierea evaluării dezvoltării psihosomatice a fiecărui copil, rezultatul evaluării este comunicat, în scris, părintelui care a solicitat evaluarea. Rezultatul evaluării nu poate fi contestat.
(7) Rezultatul evaluărilor dezvoltării psihosomatice a copiilor din județ/municipiul București este înscris într-un proces-verbal, semnat de specialiștii care au efectuat
_______________________________________________________________________________________
Înscrierea copiilor în învățământul primar pentru anul şcolar 2013 - 2014
4
evaluarea. CJRAE/CMBRAE transmite procesul-verbal comisiei județene/a municipiului București, care asigură păstrarea sa la dosarul comisiei.
Art. 8. În clasa pregătitoare din învățământul special sunt înscriși copii cu cerințe educaționale speciale, care împlinesc vârsta de 8 ani până la data începerii anului școlar. La solicitarea scrisă a părinților, pot fi înscriși în clasa pregătitoare și copii cu vârste cuprinse între 6 și 8 ani la data începerii anului școlar.
Cap. III Alegerea unității de învățământ la care va fi înscris copilul
Art. 9. (1) Toți copiii ai căror părinți solicită înscrierea în clasa pregătitoare, la școala de circumscripție, vor fi înmatriculați la unitatea de învățământ solicitată.
(2) Pe locurile libere, se înscriu și, ulterior, se înmatriculează, copiii care provin din alte circumscripții școlare, inclusiv din alte localități, în conformitate cu solicitările părinților și cu prevederile prezentei metodologii.
(3) În sensul prezentei metodologii, numărul locurilor libere la clasa pregătitoare este stabilit ca diferența dintre numărul de locuri alocate pentru clasa pregătitoare și numărul de copii din circumscripție care trebuie înscriși la acel nivel de clasă. De exemplu, dacă în circumscripția școlară a unei unități de învățământ există 40 de copii care trebuie înscriși la clasa pregătitoare, atunci școala primește prin planul de școlarizare 2 clase pregătitoare (50 de locuri). Ca urmare, numărul de locuri libere este de 10 la clasa pregătitoare (50-40).
Art. 10. (1) În situația în care, într-o unitate de învățământ, numărul cererilor de înscriere de la părinți al căror domiciliu se află în afara circumscripției școlare este mai mare decât numărul de locuri libere definite conform art. 9, vor fi aplicate criterii de departajare, generale și specifice, stabilite în conformitate cu prevederile prezentei metodologii.
(2) Criteriile generale de departajare, care se aplică în situația prevăzută la alin. (1) sunt următoarele:
a) existența unui certificat medical de încadrare în grad de handicap a copilului;
b) existența unui document care dovedește că este orfan de ambii părinți. Situația copilului care provine de la o casă de copii/centru de plasament/plasament familial se asimilează situației copilului orfan de ambii părinți;
c) existența unui document care dovedește că este orfan de un singur părinte;
d) existența unui frate/a unei surori înmatriculat/înmatriculată în unitatea de învățământ respectivă.
(3) În cazul în care numărul cererilor de înscriere de la părinți din afara circumscripției școlare este mai mare decât numărul de locuri libere, repartizarea copiilor se face în ordinea descrescătoare a numărului de criterii generale de departajare cumulate de către fiecare copil: se repartizează la început copiii care îndeplinesc trei dintre criteriile menționate la alin. (2), apoi copiii care îndeplinesc două dintre criterii şi, în final, copiii care îndeplinesc doar unul dintre criteriile
_______________________________________________________________________________________
Înscrierea copiilor în învățământul primar pentru anul şcolar 2013 - 2014
5
menționate la alin. (2). La stabilirea numărului maxim de criterii generale de departajare pe care le poate îndeplini un copil s-a ținut seama de faptul că un copil poate îndeplini cel mult trei criterii generale, întrucât criteriile menționate la alin.(2), lit.b) și la alin.(2), lit.c) nu pot fi îndeplinite simultan.
(4) În caz de egalitate pe ultimele locuri, pentru copiii care îndeplinesc același număr de criterii generale de departajare, ordinea de prioritate a criteriilor este cea menționată la alin. (2).
(5) Criteriile specifice de departajare sunt elaborate de fiecare unitate de învățământ și se aplică în situația prevăzută la alin. (1), după aplicarea criteriilor generale menționate la alin. (2). Pentru criteriile specifice stabilite vor fi indicate documentele doveditoare pe care părintele trebuie să le depună în momentul solicitării înscrierii.
(6) Prin excepție de la prevederile alin. (5), referitoare la ordinea de aplicare a criteriilor generale, respectiv a criteriilor specifice de departajare, în cazul în care unitățile de învățământ cu predare în limba unei minorități naționale au stabilit printre criteriile specifice de departajare criteriul de cunoaștere a limbii de predare, acesta poate fi aplicat înaintea criteriilor generale de departajare.
(7) Criteriile specifice de departajare menționate la alin. (5) nu pot fi discriminatorii, în conformitate cu prevederile Ordonanței Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare, republicată, și trebuie să țină cont de faptul că toți copiii au drepturi egale de acces la educație, indiferent de condiția socială și materială, de sex, rasă, naționalitate, confesiune.
(8) Criteriile specifice menționate la alin. (5) nu pot include existența unor liste de preînscrieri, organizate în afara calendarului aprobat prin ordin al ministrului educaţiei naționale pentru înscrierea în clasa pregătitoare, sau orice alte proceduri care nu respectă spiritul și litera prezentei metodologii.
(9) În cazul în care la o unitate de învățământ, pe ultimul loc liber, este înmatriculat un copil din altă circumscripție școlară, fratele său geamăn/sora sa geamănă va fi admis/admisă la aceeași unitate de învățământ, peste numărul de locuri alocat.
Art. 11. (1) Criteriile specifice de departajare menționate la art. 10 alin. (5) sunt elaborate în urma consultării cadrelor didactice și a partenerilor sociali – sindicate, consiliu reprezentativ al părinților.
(2) Criteriile specifice de departajare menționate la art.10 alin. (5) sunt aprobate de consiliul de administrație al unității de învățământ, după avizul de legalitate al consilierului juridic.
(3) Criteriile specifice de departajare aprobate se anunță public, la data menționată în calendarul de înscriere, prin afișare la sediul unității de învățământ.
(4) Modificarea criteriilor specifice de departajare după această dată este interzisă.
Cap. IV Informarea publicului privind procedura de înscriere
Art. 12. (1) Comisiile județene/a municipiului București asigură instituirea și funcționarea unui telverde, la care părinții și alte persoane interesate pot obține, gratuit, informații referitoare la cuprinderea copiilor în învăţământul primar.
_______________________________________________________________________________________
Înscrierea copiilor în învățământul primar pentru anul şcolar 2013 - 2014
6
(2) Numărul telverde menționat la alin. (1) este 0 800 816 xyz, unde xyz este indicativul județului. De exemplu, pentru Arad indicativul este 257, pentru Brăila indicativul este 239, pentru București indicativul este 021.
(3) Comisiile județene și a municipiului București au obligația să asigure afișarea tuturor informațiilor referitoare la înscrierea în învățământul primar, inclusiv circumscripțiile școlare și planul de școlarizare, la fiecare unitate de învățământ din județ, precum și pe site-ul ISJ/ISMB.
(4) Toate unitățile de învățământ în care se va desfășura activitatea clasei pregătitoare în anul școlar 2013-2014, vor organiza o „Zi a porților deschise”, în perioada prevăzută de calendarul înscrierii, zi în care părinții, copiii și alte persoane interesate pot vizita spațiile dedicate activităților claselor pregătitoare și pot purta discuții cu personalul unității de învățământ implicat în această activitate. Pentru a facilita comunicarea dintre părinţi şi personalul didactic şi informarea familiilor privind oferta educaţională, la această activitate vor participa directorul/directorul adjunct al unităţii de învăţământ, cadre didactice care predau la clasa pregătitoare și reprezentanţi ai părinţilor elevilor care frecventează clasa pregătitoare în anul şcolar 2012 – 2013, precum și alte persoane desemnate de conducerea unității de învățământ.
(5) Inspectoratele școlare județene și al Municipiului București vor posta pe site-ul instituției, pe prima pagină, la rubrica „Înscrierea în învățământul primar 2013” următoarele date:
a) informații cu privire la circumscripțiile școlare, pentru fiecare unitate de învățământ: denumirea și adresa unității de învățământ, străzile/adresele arondate unității de învățământ, numărul de clase pregătitoare alocate, adresa site-ului unității de învățământ (pentru unitățile care au site), în format standard;
b) informații cu privire la telverde instituit la nivelul inspectoratului școlar: numărul de telefon telverde, data de la care acesta va fi funcțional, programul de funcționare etc.;
c) metodologia de înscriere a copiilor în învățământul primar pentru anul școlar 2013-2014 și calendarul înscrierilor.
(6) Comisiile județene/a municipiului București coordonează organizarea ședințelor de informare și consiliere a părinților copiilor înscriși la grădiniță și care urmează să înceapă învățământul primar în anul școlar 2013 -2014.
(7) Toate unitățile de învățământ au obligația de a oferi informații referitoare la procedura de înscriere a copiilor în învățământul primar. Părinții se pot adresa celei mai apropiate unități de învățământ, care îi va îndruma în privinţa pașilor pe care trebuie să îi parcurgă, în conformitate cu prevederile prezentei metodologii.
(8) Fiecare unitate de învățământ va încărca pe site-ul propriu, pe lângă denumirea și adresa unității de învățământ, străzile/adresele arondate unității de învățământ, numărul de clase pregătitoare alocate, și alte informații care să permită părinților să cunoască activitatea specifică clasei pregătitoare, din cadrul unității, cum ar fi: posibilitatea organizării procesului de învățământ în cadrul unei grădinițe aflate în
_______________________________________________________________________________________
Înscrierea copiilor în învățământul primar pentru anul şcolar 2013 - 2014
7
structura școlii sau în consorțiu cu școala, posibilitatea organizării programului Școala după școală, fotografii ale spațiului în care se desfășoară activitatea la clasa pregătitoare. Pentru asigurarea protecției datelor personale, în fotografiile care vor fi postate pe site nu trebuie să apară persoane (copii sau cadre didactice).
(9) În situația în care unitățile de învățământ nu au site propriu, aceste informații vor fi încărcate pe site-ul inspectoratului școlar.
(10) Comisiile județene și a municipiului București iau toate măsurile pentru comunicarea informațiilor legate de înscrierea în învăţământul primar, inclusiv posibilitatea de informare la telverde și numărul acestuia, către mijloacele de comunicare în masă.
Cap. V Procedura de înscriere în clasa pregătitoare
Art. 13 (1) Cererea-tip de înscriere în clasa pregătitoare se poate completa online sau la secretariatul unității de învățământ la care părintele dorește înscrierea copilului.
(2) Completarea cererii-tip de înscriere se face, în perioada prevăzută de calendarul înscrierii, prin introducerea în aplicația informatică a datelor furnizate de părinte.
(3) Validarea cererii-tip de înscriere este obligatorie și se face la unitatea de învăţământ la care părintele dorește înscrierea, în prezenţa părintelui şi a cel puţin unui membru din comisia de înscriere, conform programării realizate de către unitatea de învățământ, zilnic, în intervalul orar 08-20 (luni-vineri), respectiv 08-13 (sâmbăta).
(4) Validarea cererii-tip de înscriere constă în compararea datelor introduse în aplicaţia informatică cu documentele depuse de către părinte, tipărirea, verificarea și semnarea de către părinte a fişei tipărite.
(5) În perioada prevăzută de calendarul înscrierii, conducerile unităților de învățământ vor asigura prezența unui număr suficient de persoane din comisia de înscriere și vor stabili programul de lucru al comisiei în ture, atât în program de dimineață, cât și de după amiază, în intervalul orar 08 – 20 (luni-vineri), respectiv 08 -13 (sâmbăta), pentru a sprijini participarea părinților la procedurile de completare/validare a cererilor-tip de înscriere.
(6) Conducerile unităților de învățământ și inspectoratele școlare se vor asigura că programul de completare/validare a cererilor-tip de înscriere în învățământul primar este adaptat solicitărilor părinților, permite procesarea tuturor solicitărilor și asigură fluența procedurilor, evitând aglomerația.
(7) În vederea asigurării fluenței procedurilor și a evitării aglomerației, unitățile de învățământ vor asigura inclusiv posibilitatea de programare telefonică a părinților pentru completarea și/sau validarea cererilor-tip de înscriere.
(8) Unitățile de învățământ vor informa părinții că ordinea în care se prezintă pentru completarea și/sau validarea cererilor-tip de înscriere nu presupune crearea unei liste de preînscriere și /sau acordarea unei priorități la înscriere. Informația va fi afișată la
_______________________________________________________________________________________
Înscrierea copiilor în învățământul primar pentru anul şcolar 2013 - 2014
8
secretariatul unității de învățământ, la avizierul acesteia și pe site-ul școlii, dacă acesta există, și va fi comunicată direct părinților la momentul programării telefonice sau al prezentării pentru completarea/validarea cererii-tip de înscriere.
Art. 14 (1) În situaţia în care cererea-tip de înscriere se completează la sediul unităţii de învăţământ la care se doreşte înmatricularea copilului, completarea datelor în aplicaţia informatică se face în prezența părintelui, de către un membru al comisiei de înscriere din școală. În acest caz, imediat după completarea cererii-tip de înscriere se realizează validarea acesteia. Comisiile de înscriere din fiecare unitate de învățământ vor asigura imprimarea unui număr de cereri-tip de înscriere, care să fie completate manual de părinți, în situația în care completarea cererilor-tip de înscriere nu se poate face direct în aplicația informatică, din motive obiective, cum ar fi întreruperea alimentării cu energie electrică, imposibilitatea temporară a conectării la internet etc. În aceste cazuri, comisiile vor informa părinții care se prezintă pentru înscriere despre situația apărută și vor solicita acestora să completeze manual cererea-tip de înscriere și să o semneze. Părinții vor fi informați că, după remedierea situației speciale, vor fi invitați din nou la unitatea de învățământ pentru a verifica datele introduse în aplicația informatică, pe baza cererii scrise depuse anterior, prin semnarea exemplarului de cerere-tip tipărit din calculator.
(2) Părintele depune, în momentul completării cererii – tip de înscriere la unitatea de învăţământ, sau, după caz, în momentul validării acesteia, o fotocopie a actului de identitate propriu și o fotocopie a certificatului de naștere al copilului, care vor fi certificate conform cu originalul de către secretariatul unității de învățământ, pe baza documentelor originale.
(3) În cazul în care cererea-tip de înscriere este completată pentru un copil care împlinește vârsta de 6 ani în perioada 1 septembrie – 31 decembrie 2013 inclusiv, alături de documentele menționate la alin. (2), părintele depune și o copie a documentului prin care CJRAE/CMBRAE comunică rezultatul pozitiv al evaluării dezvoltării psihosomatice a copilului.
(4) În cazul în care solicită înscrierea la altă unitate de învățământ decât școala de circumscripție, pe lângă documentele menționate la alin. 2 și, după caz, la alin. 3, părinții depun și documente care dovedesc îndeplinirea criteriilor de departajare, stabilite în conformitate cu art. 10.
(5) În cazul în care solicită înscrierea la altă unitate de învățământ decât școala de circumscripție, părintele va menţiona în cererea-tip de înscriere dacă este de acord cu înscrierea copilului, la şcoala de circumscripţie, în situaţia în care acesta nu va fi admis la şcoala solicitată, din lipsă de locuri libere.
Art. 15 (1) În momentul prezentării la unitatea de învăţământ pentru completarea cererii-tip de înscriere, părinții vor fi informați că aplicația informatică nu permite înscrierea copilului la mai multe unități de învățământ.
(2) În cazul în care aplicația informatică semnalează că pentru copilul respectiv a mai fost depusă o cerere de înscriere la altă unitate de învățământ, înscrisă în baza de
_______________________________________________________________________________________
Înscrierea copiilor în învățământul primar pentru anul şcolar 2013 - 2014
9
date, întrucât a fost validată, dosarul de înscriere nu va mai fi acceptat și rămâne valabilă opțiunea deja asumată pentru altă unitate de învățământ.
(3) În momentul prezentării la unitatea de învăţământ pentru completarea sau validarea cererii-tip de înscriere, părinții sunt informați cu privire la prevederile prezentei metodologii, la modalitatea de definire a numărului de locuri libere și la criteriile de departajare generale și specifice care vor fi utilizate în cazul în care numărul de opțiuni pentru respectiva unitate de învățământ este mai mare decât numărul de locuri libere. Unitățile de învățământ pun la dispoziția părinților aceste informații și prin afișare.
(4) Pentru validarea cererii-tip de înscriere, un membru al comisiei de înscriere din unitatea de învățământ tipăreşte fişa completată în aplicaţia informatică, în prezenţa părintelui.
(5) După tipărire, cererea-tip de înscriere este verificată și semnată de părinte.
(6) În cazul existenței unei erori în transcrierea datelor, părinții o semnalează pe loc, iar membrul comisiei de înscriere din unitatea de învățământ procedează la corectarea greșelii în baza de date computerizată și retipărește cererea-tip de înscriere corectată din calculator, în vederea semnării de către părinte.
Art. 16 (1) După încheierea perioadei de completare şi validare a cererilor-tip de înscriere, cuprinderea copiilor în clasa pregătitoare se face în două etape succesive, după cum urmează:
a) Prima etapă, în care repartizarea copiilor se face pe baza informaţiilor din cererile-tip de înscriere şi din documentele depuse de părinţi, folosind aplicația informatică și pe baza deciziilor consiliilor de administrație ale unităților de învățământ, luate în urma aplicării criteriilor de departajare pentru copiii din alte circumscripții școlare.
b) A doua etapă, în care este asigurată înscrierea, pe locurile libere, a copiilor care nu au participat la prima etapă sau nu au fost distribuiți, din diferite motive.
(2) În situații excepționale, înainte de desfășurarea primei etape de înscriere, consiliile de administrație ale inspectoratelor școlare pot ajusta planul de școlarizare pentru a asigura accesul la educație al tuturor copiilor care trebuie să își facă debutul școlar în anul 2013-2014.
(3) ISJ/ISMB informează Direcția generală resurse umane și rețea școlară naţională și Direcția generală educație și învățare pe tot parcursul vieții din MEN despre aceste situații și despre deciziile luate pentru soluționarea lor, până la data de 22 aprilie 2013, ora 23.
Cap. VI Prima etapă de înscriere în clasa pregătitoare
Art. 17 (1) În prima etapă, procesarea cererilor-tip de înscriere se desfășoară la comisia națională de înscriere a copiilor în învățământul primar, numită în continuare comisia națională, cu ajutorul aplicației informatice, și la nivelul unităţilor
_______________________________________________________________________________________
Înscrierea copiilor în învățământul primar pentru anul şcolar 2013 - 2014
10
de învăţământ, pe baza informaţiilor din cererile-tip de înscriere şi din documentele depuse de părinţi.
(2) Procesarea cererilor-tip de înscriere se face în ordine, respectând următoarele priorități:
a) în prima fază, sunt admiși la școala de circumscripție copiii ai căror părinți au solicitat acest lucru în cererea-tip de înscriere. Repartizarea acestora conform solicitării din cererea-tip de înscriere se realizează cu ajutorul aplicației informatice;
b) în a doua fază, se procesează cererile părinților care solicită înscrierea la o altă unitate de învățământ decât școala de circumscripție, pe locurile rămase libere. Admiterea sau respingerea cererilor acestora se realizează la nivelul comisiei de înscriere din unitățile de învățământ, prin aplicarea criteriilor generale și specifice de departajare, iar listele finale sunt validate de către consiliul de administrație al unității de învățământ;
c) în a treia fază, sunt admişi la școala de circumscripție copiii ai căror părinți au solicitat înscrierea la o altă unitate de învățământ decât şcoala de circumscripţie, dar nu au fost înmatriculați, din lipsă de locuri. Repartizarea acestora conform solicitării din cererea-tip se realizează cu ajutorul aplicației informatice.
Art. 18 (1) În prima fază, cu ajutorul aplicaţiei informatice, toți copiii ai căror părinți au solicitat înscrierea la școala de circumscripție vor fi înmatriculați conform opțiunii.
(2) După încheierea primei faze, Comisia națională comunică comisiilor de înscriere din unitățile de învățământ locurile rămase libere, stabilite în conformitate cu prevederile art. 9 alin. (3).
Art. 19 (1) În a doua fază de înscriere, în conformitate cu calendarul înscrierii și cu programul afișat, la fiecare unitate de învățământ la care au rămas locuri libere, comisia de înscriere din unitatea de învățământ analizează cererile-tip de înscriere şi documentele depuse de părinții copiilor care au domiciliul în afara circumscripției școlare.
(2) În cazul în care numărul solicitărilor este mai mic sau egal decât numărul locurilor libere, comisia de înscriere validează înscrierea copiilor respectivi în unitatea de învățământ, fără nicio restricție.
(3) În cazul în care numărul solicitărilor este mai mare decât numărul locurilor libere, comisia de înscriere aplică criteriile de departajare generale şi apoi, dacă este necesar, pe cele specifice, în vederea stabilirii candidaţilor care vor fi admişi.
Art. 20 (1) Până la data precizată în calendarul înscrierii, comisia de înscriere din fiecare unitate de învățământ la care au rămas locuri libere după prima fază, procesează cererile părinților copiilor proveniți din alte circumscripții școlare și stabilește lista copiilor care vor fi înmatriculați la unitatea de învățământ, în clasa pregătitoare. Decizia se ia în funcție de numărul de locuri libere, de numărul de cereri și pe baza criteriilor de departajare.
(2) În conformitate cu prevederile art. 63 alin. (3) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, la solicitarea unităților de învățământ, inspectoratele școlare pot aproba, în situații excepționale, depășirea
_______________________________________________________________________________________
Înscrierea copiilor în învățământul primar pentru anul şcolar 2013 - 2014
11
efectivelor maxime stabilite de lege pentru clasele pregătitoare la care numărul solicitărilor de înscriere ale părinților proveniți din alte circumscripții școlare este mare.
(3) Aplicarea criteriilor şi stabilirea listei copiilor declaraţi admişi în unitatea de învăţământ respectivă, respectiv a listei cererilor respinse, din lipsă de locuri, se face în plenul comisiei şi se consemnează într-un proces-verbal, care rămâne la dosarul comisiei.
(4) Rezultatele analizei și decizia comisiei de înscriere din unitatea de învățământ sunt transmise comisiei județene/a municipiului București și comisiei naționale până la data prevăzută de calendar.
Art. 21 (1) În a treia fază de înscriere, cu ajutorul aplicaţiei informatice, se procesează cererile părinților care inițial au solicitat înscrierea la altă unitate de învățământ decât școala de circumscripție, dar nu au fost admiși, din lipsă de locuri și au optat în cererea-tip de înscriere pentru întoarcerea la școala de circumscripție.
(2) Având în vedere că locurile copiilor menționați la alin. (1) au fost rezervate la școala de circumscripție până la această fază, toți copiii din circumscripția școlară ai căror părinți au optat în cererea-tip de înscriere pentru întoarcerea la școala de circumscripție vor fi înmatriculați conform opțiunii.
Art. 22 (1) La încheierea primei etape de înscriere, aplicația informatică stabilește numărul de locuri disponibile de la fiecare unitate de învățământ.
(2) La încheierea primei etape de înscriere, se consideră locuri disponibile, pe lângă locurile rămase neocupate după a doua fază de repartizare, și locurile copiilor din circumscripția școlară respectivă care au fost înmatriculați la o altă școală, în faza a doua de înscriere, sau care nu s-au înscris în nicio unitate de învățământ în această etapă. De exemplu, dacă, la unitatea de învățământ menționată la art. 9 alin. (3), au rămas neocupate după a doua fază de repartizare din cadrul primei etape de înscriere 5 din cele 10 locuri libere, iar din cei 40 de copii din circumscripția școlară care trebuiau înscriși în clasa pregătitoare, 36 au fost înscriși, 34 la unitatea respectivă și 2 la alte unități de învățământ, atunci la această unitate de învățământ există în total 11 locuri disponibile pentru a doua etapă de înscriere. Cele 11 locuri se compun din cele 5 locuri rămase libere, 4 locuri neocupate de copiii din circumscripție încă nedistribuiți, respectiv din cele 2 locuri lăsate neocupate de copiii din circumscripție care sunt înscriși la alte unități de învățământ.
Art. 23 (1) Lista candidaților înmatriculați după prima etapă se afișează la fiecare unitate de învățământ și pe site-ul ISJ/ISMB, conform calendarului înscrierii.
(2) Locurile disponibile de la toate unitățile de învățământ din județ/municipiul București, stabilite în conformitate cu prevederile art. 22 alin. (2), vor fi afișate la fiecare unitate de învățământ care școlarizează clasa pregătitoare și pe site-ul ISJ/ISMB, pentru informarea părinților.
(3) Comisiile județene/a municipiului București afișează situația completării locurilor la fiecare unitate de învățământ, numărul de locuri disponibile în sensul art. 22 și numărul copiilor neînscriși după prima etapă.
_______________________________________________________________________________________
Înscrierea copiilor în învățământul primar pentru anul şcolar 2013 - 2014
12
(4) Informațiile menționate la alin. (3) se afișează pe site-ul ISJ/ISMB, precum și la fiecare unitate de învățământ.
Cap. VII A doua etapă de înscriere în clasa pregătitoare
Art. 24 (1) Părinții copiilor, care nu au fost cuprinși într-o unitate de învățământ în prima etapă de înscriere sau care nu au participat la aceasta etapă, completează o nouă cerere-tip de înscriere în doua etapă, pe locurile disponibile.
(2) Cererile-tip de înscriere pot fi completate doar pentru unitățile de învățământ pentru care există locuri disponibile, afișate conform prevederilor art. 23. Unitățile de învățământ care nu mai au locuri disponibile nu pot primi cereri-tip de înscriere în învățământul primar în etapa a doua, iar opțiunile online pentru aceste unități de învățământ vor fi respinse de aplicația informatică.
(3) În cererea-tip de înscriere pentru etapa a doua, părinții vor completa, în ordinea descrescătoare a preferințelor, maximum trei opțiuni pentru unități de învățământ la care mai există locuri disponibile.
Art. 25 (1) Părinții copiilor menționați la art. 24 depun cererea-tip de înscriere în învăţământul primar online sau la secretariatul școlii aflate pe prima poziție din cele trei opțiuni exprimate pentru etapa a doua.
(2) Completarea cererii-tip de înscriere se face, în perioada prevăzută de calendarul înscrierii pentru etapa a doua, prin introducerea în aplicația informatică a datelor furnizate de părinte.
(3) Validarea cererii-tip de înscriere se face la unitatea de învăţământ aflată pe prima poziție din cele trei opțiuni exprimate pentru etapa a doua, în prezenţa părintelui şi a cel puţin unui membru din comisia de înscriere, după procedura menționată în prezenta metodologie.
Art. 26 (1) După încheierea perioadei de completare și validare a cererilor-tip de înscriere, unitățile de învățământ analizează și soluționează cererile părinților, aplicând o procedură specifică elaborată de inspectoratul școlar, pe baza criteriilor generale și a celor specifice de departajare, în limita locurilor disponibile.
(2) Procedura specifică, menționată la alin. (1), este comunicată prin afișare la unitățile de învățământ și pe site-ul inspectoratului, conform calendarului înscrierii.
(3) Comisia județeană/a municipiului București are obligația de a informa MEN cu privire la procedura menționată la alin. (1).
Art. 27 La încheierea operațiilor menționate la art. 26, conform calendarului înscrierii, se afișează lista candidaților înmatriculați la fiecare unitate de învățământ.
Art. 28 (1) În situația în care mai există copii care nu au fost încă înscriși la vreo unitate de învățământ, inspectoratul școlar centralizează și soluționează cererile părinților acestor copii.
(2) Comisia județeană/a municipiului București asigură cuprinderea în clasa pregătitoare a copiilor care nu au fost încă înscriși la vreo unitate de învățământ, în conformitate cu prevederile prezentei metodologii, în funcţie de opțiunile părinților,
_______________________________________________________________________________________
Înscrierea copiilor în învățământul primar pentru anul şcolar 2013 - 2014
13
de numărul de locuri disponibile și de criteriile de departajare anunțate conform prezentei metodologii.
(3) Pentru rezolvarea situațiilor menționate la alin. (1), comisia județeană/a municipiului București utilizează locurile disponibile, stabilite conform art. 22.
(4) Ocuparea locurilor disponibile se fac în ordinea stabilită prin aplicarea criteriilor de departajare generale și specifice din prezenta metodologie.
(5) În situaţii excepţionale, comisia județeană/a municipiului București poate decide repartizarea copiilor în clase, cu depăşirea numărului maxim de elevi prevăzut de lege, în conformitate cu prevederile art. 63 alin. (3) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare.
Art. 29 Comisiile județene/a municipiului București rezolvă, în a doua etapă de înscriere, orice altă situație referitoare la înscrierea în clasa pregătitoare, având în vedere, cu prioritate, interesul educațional al copilului.
Cap. VIII Asigurarea dreptului la educație al tuturor copiilor care trebuie să își facă debutul școlar în anul 2013-2014
Art. 30 ( 1) După încheierea celei de a doua etape, comisiile județene/a municipiului București analizează rezultatele cuprinderii copiilor în clasa pregătitoare, le compară cu rezultatele recensământului și se asigură că toți copiii recenzați sunt înmatriculați la o unitate de învățământ.
(2) Dacă analiza menționată la alin. (1) demonstrează că există copii recenzați neînscriși în nicio unitate de învățământ, ISJ/ISMB și unitățile de învățământ, împreună cu autoritățile administrației publice locale, fac demersurile legale pentru asigurarea dreptului la educație al copiilor care trebuie să își facă debutul școlar în anul școlar 2013-2014.
Art. 31 (1) Copiii care trebuie să își facă debutul școlar în anul 2013-2014, dar care nu au fost înmatriculați sau nu au participat la etapele anterioare de înscriere, vor fi distribuiți de comisia județeană/a municipiului București, cu respectarea interesul educațional al copilului, a prevederilor prezentei metodologii și ținând cont de solicitările părinților.
(2) Distribuirea acestora se face, pe locurile disponibile, la școala de circumscripție sau la altă unitate de învățământ pentru care optează părintele.
(3) În cazul în care pentru o unitate de învățământ există mai multe cereri decât locuri libere, departajarea se face în funcție de criteriile menționate la art. 10, conform prevederilor din prezenta metodologie.
(4) CJRAE/CMBRAE vor continua să asigure, la solicitarea părinților, serviciile de evaluare a dezvoltării psihosomatice a copiilor, inclusiv după încheierea perioadei de evaluare prevăzute în calendarul înscrierii în învățământul primar pentru anul școlar 2013-2014.
_______________________________________________________________________________________
Înscrierea copiilor în învățământul primar pentru anul şcolar 2013 - 2014
14
Art. 32 Înscrierea copiilor în clasa pregătitoare, în unitățile cu predare în limba unei minorități naționale, se face în conformitate cu prevederile prezentei metodologii și cu calendarul aprobat.
Art. 33 (1) La stabilirea planurilor de școlarizare, ISJ și ISMB vor lua toate măsurile pentru a asigura dreptul la educație în limba maternă al tuturor copiilor, alocând unităților de învățământ/secțiilor cu predare în limba respectivă un număr de clase suficient pentru a permite cuprinderea tuturor copiilor care doresc să studieze în limba maternă respectivă.
(2) Prevederile alin. (1) se aplică pentru asigurarea dreptului copiilor aparținând minorităților naționale de a studia în limba maternă, conform legii.
(3) Prevederile de la alin. (1) se aplică în egală măsură pentru asigurarea dreptului copiilor de a studia în limba română, în zonele în care majoritatea unităților de învățământ sunt cu predare în altă limbă.
Art. 34 (1) În localitățile în care majoritatea unităților de învățământ sunt cu predare în limba română și există unități de învățământ/secții cu predare în limba unei minorități naționale, comisiile județene și a municipiului București vor lua toate măsurile pentru a asigura accesul oricărui copil din localitate la studiul în limba maternă, prin stabilirea de circumscripții școlare specifice pentru copiii care au ca limbă maternă limba respectivă.
(2) Dacă în localitățile menționate la alin. (1) există un număr mic de unități de învățământ cu predare în limba unei minorități, atunci inspectoratele școlare respective pot decide să nu aloce circumscripții școlare pentru aceste unități de învățământ. În acest caz, părinții copiilor care au ca limbă maternă limba minorității respective pot solicita înscrierea la oricare din unitățile de învățământ cu predare în limba respectivă.
(3) Pentru unitățile de învățământ cu predare în limba unei minorități naționale din localitățile menționate la alin. (2), înscrierea copiilor aparținând minorității naționale respective se face în prima etapă de înscriere, aplicând criteriile generale și criteriile specifice de departajare elaborate de fiecare unitate de învățământ, conform prevederilor art. 10.
(4) Prevederile alin. (1), (2) și (3) se aplică în mod similar pentru unitățile de învățământ cu predare în limba română, din localitățile în care majoritatea unităților de învățământ sunt cu predare într-o limbă a minorităților naționale.
Art. 35 (1) În localitățile în care funcționează unități de învățământ teologic/ confesional care școlarizează nivelul de învățământ primar, inspectoratele școlare decid dacă acestor unități li se alocă sau nu circumscripție școlară.
(2) În cazul în care unităților de învățământ menționate la alin. (1) li se alocă circumscripție școlară, procedura de înscriere în clasa pregătitoare este cea prevăzută în prezenta metodologie, la capitolele V, VI și VII.
(3) În cazul în care unităților de învățământ menționate la alin. (1) nu li se alocă circumscripție școlară, procedura de înscriere în clasa pregătitoare este cea prevăzută în prezenta metodologie la capitolul X, pentru unitățile de învățământ particular.
_______________________________________________________________________________________
Înscrierea copiilor în învățământul primar pentru anul şcolar 2013 - 2014
15
Cap. IX Înscrierea în învățământul special
Art. 36 (1) Copiii cu cerințe educaționale speciale pot fi înscriși în școlile de masă, în conformitate cu prevederile prezentei metodologii.
(2) În situațiile în care orientarea școlară impune înscrierea în învățământul special, părinții se adresează școlii de circumscripție, de la care vor primi informațiile necesare pentru înscrierea în învățământul special.
Art. 37 (1) Înscrierea copiilor cu cerințe educaționale speciale în învățământul special se face direct la școala specială, cu documentele prevăzute de prezenta metodologie, la care se adaugă documentul care atestă orientarea către școala specială.
(2) Comisiile de înscriere din unitățile de învățământ special completează cererile-tip de înscriere direct în aplicația informatică.
(3) După completare, cererea-tip de înscriere este tipărită, verificată și semnată de părinte.
(4) Toți copiii care au orientarea școlară pentru învățământul special vor fi înmatriculați conform solicitării.
Cap. X Înscrierea în învățământul particular
Art. 38 (1) ISJ și ISMB solicită unităților de învățământ particular autorizate sau acreditate date referitoare la oferta de locuri pentru clasa pregătitoare.
(2) Pentru a asigura cuprinderea tuturor copiilor care își fac debutul școlar în anul școlar 2013-2014 într-o unitate de învățământ, la solicitarea unităților de învățământ particular autorizate sau acreditate, ISJ și ISMB includ oferta unităților de învățământ particulare în aplicația informatică utilizată pentru înscrierea copiilor în clasa pregătitoare și o comunică școlilor din învățământul de stat.
(3) Fiecare unitate de învățământ are obligația de a oferi, la solicitarea părinților, inclusiv informații referitoare la unitățile de învățământ particular autorizate sau acreditate, care au în ofertă clase pregătitoare.
(4) Școlile din învățământul de stat vor oferi părinților informații doar despre acele unități de învățământ particular care au transmis informațiile necesare către ISJ/ISMB.
Art. 39 (1) Înscrierea copiilor în unitățile de învățământ particular, care au solicitat includerea ofertei lor de școlarizare în aplicația informatică utilizată pentru înscrierea copiilor în clasa pregătitoare, se face prin completarea și validarea cererii-tip de înscriere și respectarea procedurilor prevăzute în prezenta metodologie.
(2) Înscrierea copiilor în unitățile de învățământ particular prevăzute la alin. (1) se face în prima etapă de înscriere.
(3) În cazul în care, din diferite motive, copilul nu este înmatriculat la unitatea de învățământ particular solicitată de părinte, acesta poate fi înscris la școala de circumscripție, dacă părintele a bifat opțiunea de întoarcere la școala de
_______________________________________________________________________________________
Înscrierea copiilor în învățământul primar pentru anul şcolar 2013 - 2014
16
circumscripție prevăzută la art. 14 alin. (5) sau, în caz contrar, participă la a doua etapă de înscriere.
Art. 40 (1) În cazul în care părintele dorește înscrierea la o unitate de învățământ particular, care nu a dorit includerea ofertei sale de școlarizare în aplicația informatică, înscrierea se face de către părinte direct la unitatea de învățământ, conform procedurilor stabilite de aceasta.
(2) La încheierea tuturor etapelor de înscriere, unitățile de învățământ particular menționate la alin. (1) transmit ISJ/ISMB informațiile referitoare la elevii înmatriculați în clasa pregătitoare, respectiv în clasa I.
Cap. XII Înscrierea în unitățile de învățământ care au în ofertă clase organizate conform reglementărilor specifice alternativelor educaționale
Art. 41 (1) Înscrierea copiilor în clasa pregătitoare, la unitățile de învățământ care au în ofertă clase organizate conform reglementărilor specifice alternativelor educaționale, numite în continuare unități de învățământ alternativ, se face de către părinte, în conformitate cu propriile opțiuni, cu numărul de locuri alocat claselor organizate conform principiilor specifice alternativei educaționale și cu respectarea prevederilor legale în vigoare.
(2) Unitățile de învățământ alternativ de stat vor fi incluse în aplicația informatică pentru înscrierea în clasa pregătitoare.
(3) Unitățile de învățământ alternativ particular autorizate sau acreditate care doresc să fie incluse în aplicația informatică pentru înscrierea în clasa pregătitoare vor transmite inspectoratelor școlare toate informațiile necesare pentru a participa la procedurile prevăzute de prezenta metodologie.
(4) Unitățile de învățământ alternativ de stat, precum și cele particulare autorizate sau acreditate, care doresc să fie incluse în aplicația informatică pentru înscrierea în clasa pregătitoare, vor stabili criteriile specifice de departajare, în conformitate cu prevederile prezentei metodologii.
(5) Fiecare unitate de învățământ are obligația de a oferi, la solicitarea părinților, informații referitoare la unitățile de învățământ alternativ autorizate sau acreditate din județ/municipiul București, care au în ofertă clase pregătitoareși care îndeplinesc condițiile precizate la alin. (2) și (3).
Art. 42 (1) În cazul unităților de învățământ alternativ de stat care au constituită circumscripție școlară, se vor parcurge etapele de înscriere prevăzute de prezenta metodologie.
(2) În cazul unităților de învățământ alternativ de stat care nu au constituită circumscripție școlară, părinții se vor adresa, pentru înscriere, direct unității de învățământ dorite. Înscrierea copiilor în clasa pregătitoare la aceste unități de învățământ se face în prima etapă de înscriere.
(3) În cazul în care, din diferite motive, copilul nu este înmatriculat la unitatea de învățământ alternativ solicitată de părinte, acesta poate fi înscris la școala de
_______________________________________________________________________________________
Înscrierea copiilor în învățământul primar pentru anul şcolar 2013 - 2014
17
circumscripție, dacă părintele a bifat opțiunea de întoarcere la școala de circumscripție prevăzută la art. 14 alin. (5) sau, în caz contrar, participă la a doua etapă de înscriere.
Art.43 Înscrierea la unitățile de învățământ alternativ particulare se face în conformitate cu prevederile prezentei metodologii, referitoare la înscrierea în învățământul particular.
Art.44. La încheierea tuturor etapelor de înscriere, inspectoratele școlare vor colecta, de la unitățile de învățământ alternativ a căror ofertă nu a fost inclusă în aplicația informatică, situația înscrierilor în clasa pregătitoare, pentru fiecare alternativă educațională.
Cap. XIII. Înscrierea în clasa I a copiilor care împlinesc vârsta de 7 ani până la data de 31 august 2013 inclusiv
Art. 45. (1) Copiii care împlinesc vârsta de 7 ani până la data de 31 august 2013 inclusiv, ai căror părinţi solicită înscrierea direct în clasa I, vor fi înmatriculaţi în clasele I deja existente, pe locurile disponibile.
(2) În sensul prezentei metodologii, locurile disponibile la clasa I, pentru înscrierea copiilor care împlinesc vârsta de 7 ani până la data de 31 august 2013 inclusiv, ai căror părinţi solicită înscrierea direct în clasa I, se stabilesc după cum urmează:
a) dacă numărul de elevi existenţi în clasă în anul şcolar 2012-2013 este mai mare sau egal cu 25, atunci nu există locuri disponibile în clasă;
b) dacă numărul de elevi existenţi în clasă în anul şcolar 2012-2013 este mai mic decât 25, atunci numărul de locuri disponibile se calculează ca diferenţa între 25 şi numărul de elevi existenţi în clasă în anul şcolar 2012-2013.
(3) În cazul în care există solicitări de înscriere în clasa I a copiilor care împlinesc 7 ani în perioada 1 septembrie - 31 decembrie 2013, inspectoratele școlare/unitățile de învățământ vor consilia părinții privind nevoia de a lua decizii în interesul educațional al elevului și îi vor informa că solicitarea nu poate fi soluționată decât în situația în care evaluarea dezvoltării psihosomatice atestă pregătirea copilului pentru parcurgerea cu succes a clasei I. In cazul în care rezultatul evaluării arată că dezvoltarea psihosomatică nu poate asigura parcurgerea cu succes a clasei I, copiii vor fi înscriși în clasa pregătitoare. Rezultatul evaluării nu poate fi contestat.
(4) Evaluarea dezvoltării psihosomatice menționate la alin. (5) se organizează și se desfășoară în conformitate cu prevederile art. 7 din prezenta metodologie.
(5) Înscrierea în clasa I a copiilor care îndeplinesc condiţiile menţionate la alin. (1) și (3) se face în perioada prevăzută în calendarul înscrierii pentru această categorie de copii.
(6) Depunerea solicitărilor de înscriere în clasa I a copiilor menționați la alin. (1) și (3) se face direct la unitatea de învățământ, neexistând posibilitatea completării online.
Art. 46 (1) Copiii care îndeplinesc condiţiile menţionate la art.45, ai căror părinți solicită înscrierea în clasa I, la școala de circumscripție, vor fi înscriși la
_______________________________________________________________________________________
Înscrierea copiilor în învățământul primar pentru anul şcolar 2013 - 2014
18
unitatea de învățământ solicitată, în urma unei solicitări scrise depuse de părinte la unitatea de învățământ, în perioada prevăzută în calendarul înscrierii pentru această categorie de copii.
(2) Înscrierea în clasa I a copiilor care îndeplinesc condiţiile menţionate la art.45, ai căror părinți solicită înscrierea în altă școală decât școala de circumscripție, se face conform unei proceduri specifice elaborate de inspectoratul școlar, pe baza criteriilor generale și a celor specifice de departajare menționate la art.10, în limita locurilor disponibile, în perioada prevăzută în calendarul înscrierii pentru această categorie de copii.
Art. 47 (1) În situaţii excepţionale, în funcție de numărul solicitărilor pentru înscrierea direct în clasa I a copiilor care îndeplinesc condiţiile menţionate la art.45, consiliul de administrație al inspectoratului şcolar poate aproba depășirea efectivului maxim de 25 de elevi la clasă, pentru a asigura cuprinderea în clasa I a tuturor copiilor.
(2) În situaţii excepţionale, inspectoratele şcolare pot solicita MEN înfiinţarea unor noi clase I, în cazul în care numărul solicitărilor depuse de părinţii copiilor care îndeplinesc condiţiile menţionate la alin. (1) justifică acest lucru. Înfiinţarea acestor clase se va face doar dacă în acele unităţi de învăţământ există săli de clasă disponibile, în care procesul de învăţământ poate fi organizat în mod corespunzător.
(3) În situația în care capacitatea unei unități de învățământ nu permite cuprinderea în clasa I a tuturor copiilor din circumscripția școlară, inspectoratele școlare pot decide reconfigurarea circumscripțiilor școlare astfel încât să asigure optimizarea procesului de cuprindere a copiilor în clasa I.
Art. 48 Informațiile cu privire la locurile disponibile la clasa I, pentru înscrierea copiilor care îndeplinesc condiţiile menţionate la art.45, ai căror părinţi solicită înscrierea direct în clasa I, sunt puse la dispoziția părinților de către unitățile de învățământ, prin afișare la sediul unității de învățământ și pe site-ul acesteia, în cazul în care unitatea are site propriu. Informațiile sunt puse la dispoziția părinților și prin publicarea pe site-ul inspectoratului școlar.
Cap. XIV Coordonarea procesului de înscriere a copiilor în învățământul primar
Art. 49 (1) Coordonarea, la nivel național, a procesului de înscriere a copiilor în învățământul primar este asigurată de Comisia națională de înscriere a copiilor în învățământul primar, numită comisia națională.
(2) Comisia națională se compune din:
a) președinte – secretar de stat din MEN;
b) vicepreședinți – directori generali/directori din MEN;
c) 1-3 secretari – inspectori de specialitate din MEN;
d) 4-5 membri - directori și inspectori de specialitate din MEN.
(3) Componența nominală a Comisiei naționale se stabilește prin ordin al ministrului educației naționale.
_______________________________________________________________________________________
Înscrierea copiilor în învățământul primar pentru anul şcolar 2013 - 2014
19
Art. 50 Atribuțiile Comisiei naționale sunt următoarele:
a) stabilește modelul cererii-tip de înscriere și îl transmite comisiilor județene/a municipiului București;
b) asigură aplicația înformatică pentru înscrierea copiilor în învățământul primar;
c) instruiește președinții comisiilor județene/a municipiului București;
d) elaborează și transmite ISJ/ISMB instrucțiuni referitoare la înscrierea copiilor în învățământul primar;
e) asigură transmiterea informațiilor referitoare la înscrierea copiilor în învățământul primar, pentru anul școlar 2013-2014, către mijloacele de comunicare în masă, pentru a asigura transparența și informarea părinților și a publicului interesat;
f) controlează și îndrumă acțiunile legate de înscrierea copiilor în învățământul primar în județele țării, urmărind respectarea prevederilor prezentei metodologii;
g) procesează cererile – tip de înscriere, cu ajutorul aplicației informatice și realizează repartizarea la școala de circumscripție a copiilor ai căror părinți au solicitat acest lucru în cererea – tip. Transmite inspectoratelor școlare și unităților de învățământ lista candidaților admiși și a numărului de locuri diponibile, după repartizarea acestor candidați;
h) poate numi delegați ai Comisiei naționale, care să controleze și să îndrume activitatea comisiilor județene/a municipiului București și a comisiilor de înscriere din unitățile de învățământ;
i) analizează desfășurarea procesului de înscriere a copiilor în învățământul primar la nivel național, pe baza rapoartelor elaborate de comisiile județene/a municipiului București de înscriere, și prezintă concluziile acestei analize conducerii MEN;
j) propune ministrului educației naționale modificări ale metodologiei de înscriere a copiilor în învățământul primar.
Art. 51 (1) Coordonarea la nivel județean/al municipiului București a procesului de înscriere a copiilor în învățământul primar este asigurată de comisia județeană/a municipiului București de înscriere a copiilor în învățământul primar, numită comisia județeană/a municipiului București.
(2) Comisiile județene/a municipiului București organizează comisii de înscriere în unitățile de învățământ.
Art. 52 (1) Comisia județeană/a municipiului București este numită prin decizie a inspectorului școlar general și este compusă din:
a) președinte - inspectorul școlar general sau un inspector școlar general adjunct;
b) secretari - 1 – 3 inspectori școlari;
c) membri - 1 - 5 inspectori școlari, cadre didactice, informaticieni, operatori PC, secretari.
(2) Inspectorii şcolari pentru învățământ primar și pentru învățământul preșcolar fac parte din comisia menționată la alin. (1).
(3) Comisiile județene și comisia municipiului București au următoarele atribuții:
_______________________________________________________________________________________
Înscrierea copiilor în învățământul primar pentru anul şcolar 2013 - 2014
20
a) organizează, monitorizează și răspund de modul de desfășurare a acțiunilor de înscriere a copiilor în învățământul primar, în județul respectiv/municipiul București, în conformitate cu prevederile legale și ale prezentei metodologii;
b) răspund de transmiterea prezentei metodologii și a tuturor reglementărilor privitoare la înscrierea copiilor în clasa pregătitoare și în clasa I în unitățile de învățământ care școlarizează nivelul de învățământ preşcolar şi primar;
c) răspund de asigurarea cadrului pentru informarea cadrelor didactice, a părinților și a publicului larg cu privire la acțiunile de înscriere a copiilor în învățământul primar;
d) elaborează, împreună cu directorii unităților de învățământ, un plan de măsuri pentru pregătirea și organizarea înscrierii copiilor în învățământul primar; acest plan cuprinde, în mod obligatoriu, planificarea perioadei acțiunilor de consiliere și de orientare a părinților copiilor înscriși la grădiniță în grupa mare;
e) stabilesc planul de școlarizare, în funcție de rezultatele recensământului copiilor care au împlinit vârsta pentru debutul școlar și de capacitatea de cuprindere a școlilor și anunță unităților de învățământ numărul de locuri alocate pentru clasa pregătitoare;
f) introduc în aplicația informatică numărul de locuri disponibile pentru fiecare unitate de învățământ, conform planului de școlarizare aprobat, respectiv conform datelor furnizate de unitățile de învățământ particular;
g) asigură crearea unei baze de date la nivelul fiecărei unități de învățământ și la nivel județean, care cuprinde datele personale ale copiilor ce urmează să fie cuprinși în clasa pregătitoare, așa cum sunt acestea trecute în cererea-tip de înscriere și coordonează completarea bazei de date;
h) numesc, prin decizie a inspectorului școlar general, în fiecare unitate de învățământ care va avea clase pregătitoare, o comisie de înscriere formată din directori, profesori, operatori PC, secretari, care să asigure buna desfășurare a operațiunilor legate de crearea bazei de date pentru repartizarea copiilor în clasa pregătitoare;
i) instruiesc/instruieşte persoanele care fac parte din comisiile de înscriere din unitățile de învățământ;
j) analizează, în vederea acordării avizului de legalitate, criteriile specifice de departajare, propuse de consiliile de administrație din unitățile de învățământ;
k) transmit către fiecare unitate de învățământ modelul electronic al cererii-tip de înscriere și îndrumă operațiile de completare a acestora, de verificare a cererilor-tip listate din calculator și de corectare a eventualelor erori;
l) elaborează procedura specifică de repartizare a copiilor pe locurile disponibile, în a doua etapă de înscriere în clasa pregătitoare, pe care o comunică unităților de învățământ și o afișează pe site-ul inspectoratului; informează comisia națională din cadrul MEN cu privire la această procedură;
m) centralizează și soluționează cererile părinților copiilor care nu au fost înscriși la vreo unitate de învățământ, după finalizarea celei de-a doua etape de înscriere;
_______________________________________________________________________________________
Înscrierea copiilor în învățământul primar pentru anul şcolar 2013 - 2014
21
n) elaborează procedura specifică de repartizare a copiilor care îndeplinesc condițiile de înscriere în clasa I, ai căror părinți optează pentru altă unitate de învățământ decât școala de circumscripție, pe locurile disponibile, pe care o comunică unităților de învățământ și o afișează pe site-ul inspectoratului; informează comisia națională din cadrul MEN cu privire la această procedură;
o) asigură, conform prevederilor prezentei metodologii, instituirea și funcționarea unui telverde, la care părinții și alte persoane interesate pot obține, gratuit, informații referitoare la cuprinderea copiilor în învățământul primar;
p) numesc reprezentanți ai comisiei județene/a municipiului București, care să țină permanent legătura cu presa, pentru a oferi informații corecte și actualizate despre înscrierea copiilor în învățământul primar, inclusiv posibilitatea de informare la telverde și numărul acestuia;
q) la sfârșitul fiecărei etape de înscriere coordonează afișarea, în fiecare unitate de învățământ și pe site-ul ISJ/ISMB, a listei copiilor înmatriculați și a locurilor rămase disponibile;
r) pot numi delegați ai comisiei județene/a municipiului București, care să controleze și să îndrume activitatea comisiilor de înscriere din unitățile de învățământ;
s) controlează respectarea prevederilor prezentei metodologii în toate unitățile de învățământ din județ și sancționează, în conformitate cu prevederile legale, încălcarea legislației în vigoare de către membrii comisiilor de înscriere;
t) se asigură că toți copiii care trebuie să își facă debutul școlar în anul școlar 2013-2014 sunt înscriși într-o unitate de învățământ în clasa pregătitoare sau în clasa I și fac demersurile legale pentru a asigura participarea la educație a acestora;
u) elaborează și transmit MEN raportul cu privire la modul de desfășurare a procesului de înscriere a copiilor în învățământul primar , în termen de 10 zile de la încheierea ultimei etape de înscriere și propun eventuale modificări ale prezentei metodologii.
(4) La ședințele comisiei județene/a municipiului București participă persoana responsabilă cu telverde, informând comisia referitor la toate aspectele semnalate pe această cale.
Art. 53 (1) Comisia de înscriere din unitatea de învățământ este alcătuită din:
a) președinte - directorul sau directorul adjunct al unității de învățământ;
b) secretar – secretarul șef sau secretarul unității de învățământ;
c) membri – 1-3 cadre didactice, informaticieni, secretari etc.
(2) Comisiile de înscriere din unitățile de învățământ au următoarele atribuții:
a) asigură informarea părinților referitor la prevederile legale, la procedurile și calendarul de înscriere a copiilor în învățământul primar;
b) asigură crearea bazei de date privitoare la candidații pentru înscrierea în clasa pregătitoare; în acest scop alocă un număr suficient de calculatoare pentru a asigura fluența procesului de înscriere la clasa pregătitoare, precum și resursa umană necesară și competentă pentru operarea pe calculator;
_______________________________________________________________________________________
Înscrierea copiilor în învățământul primar pentru anul şcolar 2013 - 2014
22
c) verifică documentele depuse la înscriere, în prezența părinților, completează în aplicația informatică și/sau validează cererile-tip de înscriere, cuprinzând datele personale și, după caz, informația necesară pentru asigurarea departajării candidaților proveniți din alte circumscripții;
d) răspund de transcrierea corectă a datelor în cererile-tip de înscriere și verifică, împreună cu părinții, corectitudinea informațiilor introduse în aplicația informatică; efectuează corectarea greșelilor sesizate;
e) stabilesc și anunță din timp criteriile de departajare specifice unității de învățământ, care se aplică în situația în care există mai multe cereri de la părinți din afara circumscripției școlare decât locuri rămase libere după înscrierea copiilor din circumscripția școlară;
f) transmit, spre analiză și acordarea avizului de legalitate, comisiei județene/a municipiului București, criteriile specifice de departajare care se aplică în cazul în care există mai multe solicitări de înscriere a copiilor din afara circumscripției școlare decât locuri libere;
g) procesează, pe baza informaţiilor din cererile-tip de înscriere şi din documentele depuse de părinţi, cererile părinților care solicită înscrierea la o altă unitate de învățământ decât școala de circumscripție, pe locurile rămase libere; admit sau resping cererile acestora, prin aplicarea criteriilor generale și specifice de departajare și le propun spre validare consiliului de administrație al unității de învățământ, în scopul stabilirii listei candidaților admiși;
h) asigură marcarea în aplicația informatică a cererilor – tip de înscriere depuse de părinții copiilor care provin din altă circumscripție școlară, admiși în unitatea de învățământ;
i) asigură prezența permanentă, pe perioada înscrierii, a unor membri ai comisiei de înscriere din unitatea de învățământ, care să ofere informații și consiliere persoanelor care se prezintă pentru completarea cererilor-tip de înscriere sau pentru a solicita informații referitoare la cuprinderea copiilor în învățământul primar;
j) afișează, în termenul stabilit de prezenta metodologie, listele copiilor înmatriculați la clasa pregătitoare;
k) asigură înscrierea copiilor care îndeplinesc condițiile de la art. 45, ai căror părinţi solicită înscrierea direct în clasa I, în conformitate cu prevederile prezentei metodologii și ale procedurii specifice elaborate de comisia județeană/a municipiului București;
l) elaborează și transmit ISJ/ISMB raportul cu privire la modul de desfășurare a procesului de înscriere a copiilor în învățământul primar, în termen de 5 zile de la încheierea ultimei etape de înscriere și propun eventuale modificări ale prezentei metodologii.
Cap. XV Dispoziții finale
_______________________________________________________________________________________
Înscrierea copiilor în învățământul primar pentru anul şcolar 2013 - 2014
23
Art. 54 Prezentarea de înscrisuri false, la înscrierea în clasa pregătitoare sau în clasa I, se pedepsește conform legii și atrage pierderea locului obținut prin fraudă.
Art. 55 Persoanele vinovate de transcrierea eronată a datelor personale ale copiilor sau de nerespectarea altor prevederi ale prezentei metodologii vor fi sancționate disciplinar, administrativ, civil sau penal, după caz.
Art. 56 (1) Se interzice unităților de învățământ de stat să instituie taxe sau să solicite părinților alte foloase, pentru a realiza înscrierea copiilor în clasa pregătitoare, respectiv în clasa I.
(2) Se interzice colectarea sau favorizarea acțiunii de colectare a unor fonduri materiale sau bănești de la părinții care solicită înscrierea în învăţământul primar.
(3) Personalul din învățământ care, în procesul de înscriere a copiilor în clasa pregătitoare, respectiv în clasa I, săvârșește fapte de natură penală sau care manifestă neglijență în îndeplinirea atribuțiilor ce îi revin, este sancționat în conformitate cu prevederile legislației în vigoare.
Art. 57 (1) Unitățile de învățământ cu program integrat de artă și sportiv care, potrivit reglementărilor în vigoare, pot organiza programul integrat începând cu învăţământul primar, pot școlariza elevi în învățământul de artă și sportiv începând cu clasa I.
(2) Înscrierea copiilor în clasa I cu program integrat de artă și sportiv se face în conformitate cu prevederile legii și ale metodologiilor în vigoare.
Art. 58 Comisiile județene/a municipiului București monitorizează și controlează activitatea comisiilor de înscriere din unitățile de învățământ, verificând respectarea legalității, a transparenței și a prevederilor prezentei metodologii, inclusiv documentele elaborate de comisiile de înscriere din unitățile de învățământ sau documentele depuse pentru înscrierea copiilor în clasa pregătitoare sau în clasa I, și iau/ia măsurile care se impun pentru respectarea legalității și asigurarea drepturilor egale pentru toți copiii.
Art. 59 Comisia națională verifică, direct sau prin delegații săi, respectarea prezentei metodologii și ia măsurile care se impun pentru respectarea acesteia.


   MAI MULTE INFORMATII PUTETI GASI LA ADRESELE:

Inscriere in invatamantul primar 2013 - ACTE NORMATIVE
Informatii pentru parinti  de pe pagina oficiala a Ministerului Educatiei Nationale
Informatii pentru parinti oferite de catre Inspectoratul Scolar Judetean


             


Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu